Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door één partij gebezigd wordt om het hoofd van Johannes den Dooper te eischen. En hij, die zulk een afspraak nakomt, omdat hij zich daartoe verplicht gevoelt, begaat een misdaad. Hier verlangt het recht, dat een afspraak niet wordt nagekomen, en is het onrecht die na te komen.

Het is dus niet waar, dat het rechtsideaal bestaat uit de regels, die door afspraken, wettelijke bepalingen, gewoonten of uitspraken zijn vastgesteld. Er bestaat in het algemeen geen absoluut recht op welk voorwerp ook in deze wereld; slechts een betrekkelijk. Dit blijkt reeds hieruit, dat alle uiterlijke voorwerpen in deze wereld zelf vergankelijk zijn. Maar het recht er op kan niet absoluter zijn dan zij zelf zijn. In een nota van 10 Mei 1916 heeft president Wilson verklaard, dat het recht van de.n onzijdige absoluut is en niet relatief, geïsoleerd en niet algemeen. Van het standpunt der rechtswetenschap is dit een dwaling, zooals de president er meer begaan heeft. Naar zijn inzicht bestaat het recht in de rangorde der waarden. Het bestaat dus slechts in iets betrekkelijks. Maar deze rangorde kan veranderen, o. a. door verandering in aantal, soort, kracht of duur van de behoeften, die door de waarde moeten worden bevredigd. Mr. Wilson heeft Duitschland een les willen geven over het absolute recht van onzijdigen, maar hééft daarmede een tragicomischen blunder gemaakt.

II.

1°. Om de Belgische tragedie volledig te behandelen, zou men uitvoeriger moeten zijn dan de grootte van dit werk veroorlooft. Maar voor het objectieve onderzoek is het een plicht in korte trekken de aanvallen, die tegen den Duitschen opmarsch gericht zijn, te behandelen.

Boven hebben wij uiteengezet, dat Engeland het recht der centrale mogendheden heeft opgeofferd aan het belang van zijn eigen macht, en dat Engeland om deze reden Rusland liet mobiliseeren en daardoor den wereldoorlog van 1914 in het leven riep.

Den lsten Augustus stond Duitschland-Oostenrijk dus tegenover een gereed, in het geheim voorbereid, met zorg geheim gehouden dichtaaneengesloten complot, dat vast besloten was Duitschland-Oostenrijk op het gunstige oogenblik den oorlog aan te doen. Hoe vast dit besluit stond, blijkt uit de strenge geheimhouding. Duitschland heeft Engeland aangeboden België onaangetast te laten, voor het geval Engeland zich onzijdig zou houden. Duitschland kreeg een weigering. Engeland wilde uit het noorden deel nemen aan den uitval uit het oosten en westen (Bluebook No. 123). .

Om zich tegen deze samenzwering te verdedigen wendde Duitschland zich tot België.

Van de jaren 1905, 1908 en 1911 wist men, dat Engeland van plan was er binnen te rukken. Reeds de woede van Engeland, toen Nederland in 1911 de Schelde versterkte om een binnenrukken van Engeland over Nederland's gebied te verhinderen, toonde dit aan. In de „British Review" van Augustus 1913 deelt Lord Roberts, de opperbevelhebber van het Engelsche leger, nog hierover mede, dat de Engelsche vloot en het expeditieleger in Augustus 1911 gereed lagen om België binnen

Sluiten