Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

invoer van goederen: door het schip, dat zoo vriendelijk is de goederen te brengen, niet te condemneeren (privaatrechtelijk: te stelen). Rechtsbegrippen, zooals contrabande, blokkade en dergelijke, zijn opgeheven. Het Engelsche programma is: de Duitschers met alle middelen te dooden.

Deze overtredingen van het volkenrecht door Engeland hebben zoowel de oorlogvoerenden als de onzijdigen getroffen. De onzijdigen hebben geprotesteerd, en wijzelf hebben in een nota van 5 November 1914 de Engelsche versperring van de Noordzee een inbreuk op het hoofdbeginsel van het volkenrecht genoemd. In een nota van 13 November hebben de drie Scandinavische rijken dit protest gemeenschappelijk herhaald. Daarna hebben wij ons echter bij de bepalingen, die wij in tegenspraak met het volkenrecht genoemd hebben, neergelegd en de toepassing ervan vergemakkelijkt door onze schepen op de aangegeven plaats aanwezig te doen zijn. Wij hebben ons recht opgegeven, misschien niet met het woord, maar met de daad. Zelfs de oude bepalingen van het convooi, die aan de Londensche declaratie ten grondslag liggen, hebben wij opgegeven, omdat Engeland weigerde zijn toestemming te geven.

7°. Den 31sten Januari 1915 beval de Engelsche admiraliteit, dat Engelsche schepen onder onzijdige vlag zouden varen om zich voor opbrenging te vrijwaren, en in het geheim gaf zij aan de gezagvoerders van haar koopvaardijschepen order aanvallend op te treden tegen Duitsche duikbooten en voorzag de schepen heimelijk van wapenen. Daardoor heeft zij zelve gebroken met het beginsel, dat voor eiken oorlog geldt, dat het een eerlijke, een open strijd zonder arglist moet zijn. Het spreekt vanzelf, dat ieder, die strijdt, tracht zichzelf te dekken en den vijand de kleinste aanvalsmogelijkheid te geven. Maar het is niet geoorloofd den schijn te wekken, dat men vrede wil hebben en daarna het vertrouwen, dat men daardoor heeft gewekt, te gebruiken voor den aanval. Dat is zich arglistig gedragen. Door een reeks van bepalingen in de algemeene tractaten is ook vastgelegd, dat een dergelijk gedrag zoowel in den oorlog als in vredestijd als een misdaad te beschouwen is. De moraal van den oorlog veroorlooft zoowel geweld als list, maar niet arglist. En deze misdaad heeft Engeland begaan. Vele Duitsche duikbooten zijn te gronde gegaan, doordat de duikboot naar de wetten van het volkenrecht een zoogenaamd onzijdig koopvaardijschip wilde visiteeren, waarbij hef onzijdige koopvaardijschip zich plotseling onthulde als een vijandelijk oorlogsschip en de duikboot tot zinken bracht. Het gelukte slechts zeer zelden de misdaad op het spoor te komen, zooals in het geval met Kapitein Fryatt. Dat een oorlogsschip optreedt als een koopvaardijschip is niet in strijd met het recht; maar wel in strijd met het recht is het, dat het den aanval begint, zonder van tevoren de oorlogsvlag te hebben geheschen. Naar de vroegere wetten van den oorlog ter zee moest een koopvaardijschip gewaarschuwd worden, voordat het aangevallen werd. Volgens de nieuwe Engelsche wetten van den oorlog ter zee zou een — Engelsch — koopvaardijschip de vrijheid hebben zonder voorafgaande waarschuwing een aanval op oorlogsschepen te beginnen, terwijl oor-

Sluiten