Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

substantivisch für „jene" im Gegensatz zu „diese". Ich untersuchte folgende Texte:

von Dauksza die in Wolters Chrestomatija abgedruckten Stücke, ausserdem Postilla Catholicka, ed. Wolter S. 238—272. In dér Chrestomatija fand ich kein Beispiel von anys und eins von anë: anié, hnrie êinauia (Katech. 77; Chrest. 68, 24). In der Postilla S. 238 ff. begegneten mir folgende Beispiele von anë: 240, 31: anié zmónes szwe^ntiéii, kurié buwo .. ., — 265, 30 f.: Pothui anus zodiius: Ih' kótaig' bussite

Pdshui eit anie [scil. zodiiai]. Zindkiteg'. Kdj' tokiot

log' Wieszpatis padidino szwétntqij sawa, — und folgende von anys: 243, 7 ff.: qnt' didesnio iuc (d. h.: der Juden) gatwóharto: idqnt' sztówe kélvmo iz' numirusiu^ Wiészpatiés CAristaus, hurid dnis vzustêpt' noréio, . . apreiksztd. . butd^, — 250, 29 ff.: du

iêg' mokitiniu Iesaus êio Ir dnis kdlbêio ..., — 252,19 ff.: Dv

iig' mókitiniui Wiészpatiés êio wienas bil Cleóphas, o dntras . . .

Lnkószius ..., arba nêkuris Ammaon'.... Bet' ktausik', ape kq

dnis kelit eidami kalbêio, — 254, 35 ff.: tie mo'kitinei

Arlinos' miestflop', o Wieszpatis texp' ródes' kaip' butut turis eit' tolaus. O ank priwerte ii, — 258, 21 ff.: Wiena' [zimé], iog'

stóios widuriié i«t, : o qntra', iog' sztórawo su ieis,

Treczia zimé, iog' iiémut parode rqkcU Ketwirtd zimé, iog'

kad' dnis.. tikéios' dwdsiq regi, hé mus liêpé. .., — 269, 22 f.: Teip' kaipo Kardlus pdsiuntiniams sawiémus dus€ galibet iztissq, iadédamat, iog' tai wissa priims kq nórint' dnis paredndi padari»',—

271, 31 ff. Luiheris bii falsziwu Prdnaszu , arba dttiutiat

nug' AnticAritto, arba nég' kurio Antichristo Apdsztato, nüg° kuriu^ ne gal' bilt' siutsti Ddhtarai Ewangelio's W. - CAristaus. Kq iei dnis (kokié tarp' iu^ nê kurie ramdas) iêpazitla ....

Szyrwid Punkty kazan', ed. Garbe S. 6—33. Anë: 9,

9: Kayp anie padare | kurie — Anyt: 10, 13 f.: Anis prie-

tinat priesz s'wiesiby (Job, 24, 13; im Texte von 1853: jie atsitrduke yra nê szwiesós), — 12, 19 f.: Kas tieg niekinamani taw | zodziey kuriuos katbeiau \ anis sudis ii {anis widerholt das vorhergehende Subjekt), — 18, 17 ff.: Jonas ..., nusinntis du iz mokitiniu sawo, tare iam: A atsaki-

Sluiten