Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

part of the law of England" 1) Het natuurrecht is uit zijnen aard landsrecht, het is in de eerste plaats een recht voor natuurlijke personen; het heeft geen overheidshandeling noodig om in het nationale recht te worden opgenomen 2).

Phillimore (f 1885) kende aan het volkenrecht een hoogeren rang toe dan aan de wet: Het zou 's rechters plicht zijn een Act of Parliament, die met de beginselen der Common law strijdt, niet toe te passen 3). < v %

De wet die in overeenstemming is met het volkenrecht, schept volgens deze leer geen recht, doch constateert reeds bestaand recht 4).

25. Austins school, die onder law (recht) slechts verstaat het door de overheid gegeven voorschrift, noemt het volkenrecht geen eigenlijk recht, doch „positive morality". De regels daarvan kunnen in den Staat rechtskarakter krijgen door een daad der overheid, hetzij door de wet, hetzij door het met de wet gelijk te stellen rechterlijk vonnis 5) (Austins school past zich aan de Engelsche constitutie aan door een eigenaardige beschouwing van het vonnis waarbij de rechter als gedelegeerde van het wetgevend staatsgezag optreedt 6).)

We zullen niet nagaan of het Austins school 7), dan wel de positieve leer van het volkenrecht is, die bewerkt heeft dat tegenwoordig wordt aangenomen dat het volkenrecht niet door eigen kracht, maar door een daad der overheid in het landsrecht wordt opgenomen, en kunnen tevreden zijn met te constateeren, dat de regel: „International law is part of the law of the land", „part of the common law", door Prof. van Eysinga c.s. niet als argument kan worden vermeld.

26. De positieve school, die thans ook in Engeland de heerschende is, erkent als bronnen van het volkenrecht slechts waarneembare feiten, verdragen en gewoonte 8).

De Engelsche rechter noemt het volken-gewoonterecht wel „part of the common law", maar slechts voorzoover het Britsche Rgk dat gewoonterecht heeft erkend en dat recht in de common

1) Picciotto, pag. 75—108.

2) Triepel, pag. 141.

3) Picciotto, pag. 76; cf. Triepel, pag. 142.

4) Triepel, pag. 148.

5) Triepel, pag. 135—137.

6) Triepel, pag. 149, 150.

7) Hatschek, die mededeelt dat de leer van Bentham en Austin c.s. (de analytische school) het verlangde resultaat niet heeft gehad, bedoelt daarmede blijkbaar dat de pogingen tot codificatie van het Engelsche recht mislukt zijn ; daarmede strijdt niet de bewering van Picciotto (pag. 23) dat de Engelsche juristen onder Austins invloed thans veel meer eerbied hebben voor de wet. Picciotto vermeldt dit blijkbaar om duidelijk te maken waarom thans het Engelsche overheidsbevel aan het volkenrecht voorgaat.

8) Picciotto, pag. 14 en vlg.; Lawrence, Principles of International law, pag. 97.

Sluiten