Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het nationale belang die inhoud kan worden gewijzigd. Er zou kunnen worden bepaald dat wijziging door den Koning moet worden medegedeeld aan de belanghebbende staten. Het wetsvoorstel tot uitvoering van een verdrag moet zijn vervat in een zoodanigen vorm dat amendement mogelijk is.

ad d en e. Dit is in overstemming met de leer van prof. van Eysinga es., en wanneer het parlement leert den inhoud van het tractatenrecht over te laten aan deskundigen, komt dat recht door den invloed der volksvertegenwoordiging tot een rang dien de rechter zal erkennen, welke leer hij ook juist acht (men vergelijke no. 16).

ad f 1. Ook hier wordt met de opvatting van prof. van Eysinga rekening gehouden.

ad f 2. Twee waarborgen zijn ervoor gegeven dat het internationale belang niet wordt geschaad:

lo. Eene nationale wijziging kan niet geschieden dan nadat de Regeering getracht heeft eene herziening bij tractaat te verkrijgen en nadat geconstateerd is dat die poging mislukt is;

2o. Die wijziging geschiedt niet zoo gemakkelijk als de wijziging van eene gewone wet.

(Een gewijzigd tractaat zou aanleiding kunnen geven tot de vraag of de gewijzigde artikelen een anderen rang hebben dan de ongewijzigde — men denke aan het toetsingsrecht van den rechter. Wij staan hierbij niet stil, daar het ons slechts te doen is om de hoofdzaken. Er zijn trouwens wel meer vragen waartoe dit ontwerp aanleiding geeft 1).)

De moeilijkheden hierboven aan het slot van no. 35 vermeld zijn opgeheven.

ad g. Dit punt behoeft geen toelichting.

67. Door de tractaten aldus te verdoelen in twee groepen, namelijk:

tractaten die door de ratificatie kracht van wet hebben, en door den nationalen wetgever niet dan met veel moeite kunnen worden gewijzigd, en

tractaten die hunne bindende kracht ontleenen aan eene wet (A. M. v. B.) die op de gewone wijze kan worden gewijzigd,

maakt men het aan het parlement gemakkelijk om zijne goedkeuring te hechten aan een grondwettelijke regeling van het tractatenrecht.

Door die goedkeuring immers zou de volksvertegenwoordiging bn de grondwetsherziening haren invloed op de ontwikkeling van het tractatenrecht niet prijsgeven; zij zou zich het recht voorbehouden om ten aanzien van ieder ontwerp-tractaat te beslissen of zij het in de eerste groep wilde zien opgenomen, waardoor het rang zou krijgen boven grondwet en wet, en niet dan door een nieuw tractaat, of door tractaatsherziening zou

1) Cf. art. 8 W. v. Strafr. dat het „volkenrecht" erkent.

Sluiten