Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van internationaal recht voor een groot deel af van de vraag of bii de vertegenwoordigers der volken een besef van saamhoongheid zal groeien dat hen ertoe zal brengen de vaststelling van internationaal recht over te laten aan deskundige vertegenwoordigers.

Naar het ons voorkomt zou de omstandigheid dat de verantwoordelijkheid voor het tot standkomen en standhouden van interzonale regelingen mede op de parlementen zou worden gelegd, dat besef van saamhoorigheid doen toenemen.

70 Tegen de hierboven ontwikkelde denkbeelden kan het bezwaar worden geopperd dat regels van internationaal recht, vasteesteld en geldend zonder tusschenkomst van nationale WetTvers en daardoor gelijk van inhoud, n de praktijk haar frootsten waarborg voor gelijke' toepassing zouden missen Sang nieT een internationaal gerechtshof zou bestaan dat bevoegd zou zfn tothet vernietigen van met die regels strijdige vonnissen.

DTkan niet worden ontkend; maar moet men daarom nalaten te streven naar eenheid van regeling van die onderwerpen die daarvoor in aanmerking komen ?

Het grootere gevaar moet eerst worden bezworen, dat is het gevaar vïn ingrijpen door de parlementen, welk gevaar nog grooter £ zün wanneVde veronderstelling, dat na den oorlog de souvereinitSt van de Staten op den voorgrond zal worden gebracht, Sl bHken juist te zijn; voorzoover de parlementen met amendenienten of wetsvoorstellen tot wijziging van tractatenrecht succes Sen bestaat geen eenheid van recht, en is eenheid van toePassing uitgesloten; waar eenheid van recht is, is eenheid van teenasling Set uitgesloten door het ontbreken van een internationaal SP^TSSÏtie;gd-r blijft altijdkans op eenheid van ^teepassing. Die kans is grooter naargelang het eenheidsrecht duidelijker is.

Daarom is het ontbreken van een centraal cassatiehof minder een reden om niet te streven naar eenheid van recht dan wel een Tan/pSgToor de deskundigen die eer^* ™*™den °m hun werkzaamheden zoo nauwgezet mogelijk te verrichten.

Sluiten