Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

politiek. Dat is ze deels inderdaad. De neutrale staatsschool wordt niet alleen het troetelkind, maar deels ook het instrument van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers. Op onderscheiden plaatsen trekt het Christelijk onderwijs de kinderen van vrijzinnigen, omdat het neutrale onderwijs niet meer begeerd wordt. Zelfs onder vrijzinnigen komen voorbeelden van eigen-school-sticating voor.

Wanneer ik onder deze omstandigheden spreek van een poging tot een compromissum, heb ik uitsluitend het oog op het werk der Bevredigingscommissie. Er zijn wel ontwerpen en plannen ook van anderen kant. Alleen, het Rapport der Bevredigingscommissie heeft een bizonder karakter. Het schept in politieken zin verplichtingen voor de staatkundige groepen, wijl het de handteekenirtgen hunner vertrouwensmannen bezit. Voor de anti-revolutionairen die van Van der Voort van Zijp en Van der Molen. Het is door de Regeering opgezet als de finale van den schoolstrijd. Het is ook eenigermate als zoodanig aanvaard. Dit sluit kritiek niet uit, maar een band is gelegd.

Erkennend nu, dat het Bevredigingsrapport althans ten deele den toestand beheerscht, wordt dé vraag, hoe is de tegenwoordige stand van den schoolstrijd, allereerst deze vraag: wat geeft het Bevredigingsrapport en hoe staan wij tegenover zijn resultaat?

Mijn bestek laat niet toe, het geheele Rapport in schema te zetten. Ik geef dus enkele trekken, die het wezen van het Rapport afdoende .openbaren.

De grondgedachte is deze: Er wordt uit de openbare kassen onderhouden de staatsschool; de naast haar opgekomen bizondere school heeft aanspraak op naar evenredigheid gelijk bedrag als de openbare school der publieke kas kost, mits zij waarborg biedt voor deugdelijk onderwijs. Zij mag ook niet meer ontvangen. Er moet voor gewaakt worden, dat er overal, waar noodig, staatsscholen voor de kinderen bestaan. Er moet ook voor gewaakt worden, dat, als het bizonder onderwijs zich uitzet, de beheerders der openbare school

Sluiten