Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stapel loopt, wordt de som na 20 jaar terugbetaald. Deze regeling is voorts voor de verschillende gevallen als verbouw, miet volgroeien der school, enz. breeder uitgewerkt.

Onder de waarborgen als voorwaarden tot subsidie trekt de aandacht „dat het leerplan aan den schoolopziener wordt meegedeeld en niet door den Onderwijsraad als niet voldoende aan de wettelijke vereischten is afgekeurd". Ook is het minimum aantal leerlingen (thans 25) op 40 en 100 gebracht (tweeërlei rubriek gemeenten). Aangezien de wet, evenals nu reeds, het leerprogram (in het Rapport nog ietwat versterkt) grootendeels vastlegt, althans zeer stérk begrenst, is de bewegingsvrijheid voor de bizondere school er niet op vooruit gegaan. Voor de benoeming van onderwijzers door het schoolbestuur is voorafgaand overleg met den schoolopziener voorwaarde.

Hierbij worde tevens gereleveerd, dat in een Gemeente, die geen openbare school bezit, de leerlingen, die de bizondere school bezoeken en van andere godsdienstige gezindheid zijn, van het godsdienstonderwijs moeten worden vrijgesteld. Ook mag op grond van godsdienstige gezindheid de toegang tot de gesubsidieerde school aan geen kind geweigerd worden.

Er wordt in het leven geroepen een Onderwijsraad van 9 personen, benoemd en ontslagen door de Kroon. Een nieuw onderwijslichaam van staatswege alzoo. Zijn taak zal bij Algemeenen Maatregel van Bestuur worden uitgewerkt. Allereerst is zijn roeping, te adviseeren aan den Minister bij de uitvoering van de Onderwijs-wet. Voorts wordt in de wet zelf aan dien Raad allerlei opgedragen.

De Onderwijsraad moet gehoord worden door Gedeputeerde Staten, wanneer deze in beroep oordeelen over de beslissing van den Gemeenteraad omtrent toeslag voor onkosten aan ouders en verzorgers van kinderen, die slechts een openbare school kunnen bezoeken meer dan 4 K.M. van hun woonplaats verwijderd.

Ook moet de Onderwijsraad gehoord worden als Gedeputeerde Staten in beroep beslissen over de verleening van voorschot door de gemeentekas aan de bizondere school, terzake der kosten van onderhoud dier bizondere school.

Sluiten