Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eveneens wanneer de Kroon zal beslissen, dat tot bouw van een bizondere school kan worden overgegaan ook al is het gewoonlijk vereischt aantal schoolgaande kinderen niet verzekerd.

Voorts als de Minister een beslissing neemt omtrent het bezwaar van den schoolopziener tot goedkeuring van een gebouw voor bizondere school bestemd.

De Onderwijsraad wordt gehoord, wanneer de Minister in afwijking van den hoofdregel aan een bizondere school subsidie toekent, al is het aantal kinderen beneden den hoofdnorm gedaald.

De Onderwijsraad wordt gehoord over subsidieverlening, als aan de voorwaarde van tijdige vervulling eener vacature niet is voldaan.

Ook in de overgangsbepalingen bij geschil over den bouwgrond wordt de Raad genoemd.

De belangrijkste bepaling blijft vooralsnog, dat de Raad een leerplan der bizondere school als niet aan de wettelijke vereisohten voldoende kan afkeuren, hetwelk subsidie-verbeuring tengevolge heeft. (Ook de schoolopziener kan zijn oordeel, dat het leerplan niet aan de wettelijke vereischten voldoet, aan den Onderwijsraad onderwerpen.)

Het Bevredigingsrapport bevat meerdere ingrijpende voorstellen omtrent ons onderwijs, waarin elementen, die hartelijk toejuiching verdienen. Zoo wordt o.a. een geheel nieuwe opleiding voor de onderwijzers uitgewerkt, die in technischtheoretisch opzicht het peil der onderwijzers ongemeen verhoogt. Kweekscholen zullen in den gedachtengang de eenige opleidingsinstellingen worden. Niet alleen de feitelijke kennis, maar ook de geschiktheid voor het onderwijzersambt zelf wordt voorwaarde tot toelating. Het ééne eindexamen aan de Rijks- en bizondere kweekscholen vervangt de beide bestaande examens voor hulp- en hoofdakte.

Het bewaarschoolonderwijs wordt ruimer toekomst geopend.

De leerstof op de lagere scholen wordt herzien. Er komt een geheel anders geregeld toezicht.

Sluiten