Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den strijd te beëindigen en zoogenaamd den arbeid op „het onderwijs" saam te trekken. Ik vrees van dien arbeid, ais dit de vredesvoorwaarden worden, niet m elk opzicht het beste.

Het Rapport zelf levert er het bewijs van; hoor slechts uit de toelichting:

„Sommige gemeenten zullen door het vormen van kleine klassen, het invoeren van schoolbaden, het aanstellen van schoolartsen, enz., het openbaar onderwijs op hooger peil biengen, terwijl andere gemeenten daarvoor geen oog zullen hebben. Voert in eerstbedoelde gemeenten het bizonder schoolbestuur dezelfde verbeteringen niet in — hetwelk natuurlijk aan de schoolbesturen vrijstaat — dan is er geen aanleiding de vergoeding voor die bizondere scholen te richten naar de hoogere exploitatiekosten der openbare schojen. De vergoeding wordt dan teruggebracht tot het bedrag der werkelijk voor de school gedane uitgaven".

Als in die richting de verbetering gezocht wordt, dan komen we ver van huis; en als we ver van huis komen, dan wensch ik u en mij van harte toe: heimwee, heimwee naar het gebrekkige, dat was, maar waarin Gods kracht werd vervuld.

De vrije school voor heel de natie is door Groen ingeluid in de donkerste dagen van zijn levensstrijd, misschien ook van zijn hoogste levensspanning. En voor die daad is maar één vteHaring: geloof. Een Christelijke en Gereformeerde kern is gevormd, die eerst in wanhoop, toen in bangen en bezidden strijd, en eindelijk met overwinningsjubel op de lippen heeft geroepen: Niet gij, vrijzinnige Staat, zult decreteeren, dat de school, die gij geeft, de nationale, de volkseenheid waarborgende school is, en dat allen daaraan zich zullen onderwerpen; niet gij zult uitmaken, hoe onze kinderen moeten worden opgevoed, maar wij vrije zonen van het Christelijk Nederland zullen, naar het recht en den plicht ons van God toegekend en opgelegd, uw dwangjuk afwerpen en zelf naar God's souvereinen wil de opvoeding voor onze rekening nemen en daarvoor ruimte en baan maken.

Wij zijn in de ruimte gezet, — waarom terugkeeren, al is het dan niet naar een gevangenis, dan toch naar een Huis van Bewaring?

Sluiten