Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het schoolonderricht, van wie het dan moge uitgaan, kan toch niet onverschillig zijn. Dat hoe is bij het staatsonderwijs zoogenaamd neutraal. Dat hoe zal bij de doorwerking der vrije school met behulp van staatsgeld erger dan neutraal kunnen worden.

Het is waar, hoe het schoolonderricht zij, is niet minder gewichtig dan de vraag van wie het uitga. Ik handhaaf ook onverzwakt, dat de zielezucht om heel het volk te omvademen de achtergrond onzer politiek zij. Maar ik voeg er aan toe, dat de weg, die het principieel juiste uitgangspunt „de school der ouders" aanvaardt, een beginsel as, dat alle berekening uitsluit. Staat voor ons bewustzijn vast, dat het hier geldt Gods wil, dan bukken wij. Zoo min als in de Kerk onze vaders het synodale juk konden blijven torsen, al had hun kerk een besten orthodoxen dominee, en al was er een band der liefde met velen en de band van de groote historie, zoo min mogen wij een staatsjuk aanvaarden, al ware het een Christelijk juk. Alleen en uitsluitend, als wij de rechte orde der dingen of, zooals wij het uit heilige overtuiging noemen, Gods ordinantie, rücksichtslos aanvaarden, hebben we heil voor heel het volk te wachten.

Er zijn terreinen in ons politieke leven, waarin de zekerheid van ons inzicht minder groot is, ik denk aan de sociale politiek, maar hoe ter wereld kunnen wij^ willens en wetens een weg verlaten, die na bange worsteling, ook der meeningen, de weg Gods is gebleken te zijn! Maar dan is die weg der vrijheid tevens de mogelijkheid om de bazuin der Christelijke opvoeding zoo weergaloos schoon te doen klinken, dat ook de buitenstaander de klanken opvangt en den Zoon Gods kust, opdat Hij niet toorne. Die weg is de weg tot het hart des ganschen volks.

Het laatste woord is hiermede niet gezegd. Het is denkbaar, dat ondanks al ons pogen de Staat voor de toekomst opvoeder blijft. Want de voorstanders van de neutrale sohool zijn veelal tevens ijveraars der staatsschool. Ze mengen die twee begrippen, het is haast belachelijk, zóó dooreen alsof het één begrip ware. Een knappe kop als Mr. M. Tydeman Jr.

Sluiten