Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het heeft er veel van dat straks een nieuwe schoolstrijd zal moeten worden gestreden.

Nu de kerkehjke school zich genjke rechten heeft verworven als de niet-kerkelijke reeds eer bezat en nu er bijna niemand meer is, welke haar deze rechten misgunt, zoo ze althans er geen politieke* doeleinden mee bereiken wil, is er veel kans op, dat de algemeene belangstelling niet meer waakzaam, is tegenover een ander groot gevaar, dat de rust in ons onderwijs bedreigt.

Dit gevaar ligt in de groote kans, dat strak» de sociaal-democraten tot de regeering zullen worden geroepen krachtens den wil' van de meerderheid van het Nederlandsche volk. Met hen zal de „eenheidsschool" haar intrede doen, de school, die gelijk onderwijs, voor een groot stuk ook gelijke opvoeding wü voor alfen. Er is,' gegeven de vriendelijke methoden in de S.D.A.P. om met minderheden om te gaan niet veel hoop op, dat deze school gematigd zal optreden: we zullen haar in alle zuiverheid kunnen genieten met de volledige negatie der rechten op persoonlijke vrijheid en met de glorieuze verheerlijking van den Staat als meester over al zijn leden. Tenzij het gelukt ons voor dit anachronisme te behoeden! Dat zal kunnen, indien we* het gevaar zien en tegen iedere macht krachtig front maken, zoo deze zich van het onderwijs wil bedienen om haar politiek inzicht op te dringen of daar kinderen wil grootbrengen in naar dat inzicht georganiseerde scholen. Doen we dit, dan is de uitslag van den strijd niet onzeker, immers op geen' enkelen grond, dan die ontleend zou kunnen worden aan eenige machtspositie, is een dergelijke vermilitariseering van het onderwijs te verdedigen.

Moge het volgende eenigszins in staat zijn, hier en daar wat belangstelling wakker te roepen voor den tegenhanger der eenheidsschool.

Sluiten