Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jammer zou zijn, te meer daar er ook geen overlading ia in den zin, zooals men het toen opvatte. De meeste leerlingen onzer scholen voor voortgezet onderwijs b.v. zijn in staat veel meer, we zouden durven zeggen twee- of driemaal zooveel te verwerken in de 3, 5, of 6 jaar, welke hunne studie duurt, indien hun meer vrijheid wordt gelaten. Men moet maar eens letten op die zeer sterk-uiteenloopende verschillen: de een komt nooit „in" zijn talen, de andere heeft er niets geen moeite mede; de een begrijpt niets van meetkunde, de ander snapt het zoo, de een heeft nooit voldoende voor geschiedenis, al blokt hij er uren over, de ander behaalt mooie cijfers zonder er ooit iets voor te doen. Wie lette op wat buiten de school „geleerd" wordt, die kende deze variaties reeds lang en hield er rekening mede. Niemand laat zijn hopeloos-onmuzikaal kind zanglessen volgen, niemand dwingt een niet-liefhebber van voetballen tot dit spel. De school bij veel ingrijpender zaken, dwingt wel en verspilt daardoor eerstens veel tijd en drukt daarbij de overige vermogens. Bovendien wil ze bij haar leerstof-indeeling steeds rekening houden met die verschillen en moet ze dus een gemiddelde hoeveelheid stof verwerken voor ieder vak, die veel te groot is voor den een, en (wat van het standpunt van 't'algemeen belang beschouwd, erger is:) veel te gering voor den ander.Waarom zou het met de verstandelijke vermogens anders zijn dan met de hchamelijke? Dwingt men op een bepaalden leeftijd zijn zoon niet meer dan zooveel meters met een aangewezen snelheid te zwemmen? Maar wel dwingt de school om van dit of dat vak niet meer dan een afgemeten hoeveelheid te verwerken en de patiënt, door vele niet bij hem resonneerende vakken verstandelijk vermilitariseerd, uit zijn verlangen naar meer niet Buiten de school vinden we voorbeelden te over om te bewijzen, dat de „aardigheid", die de kinderen „er in hebben" zeer groote verschillen vertoont voor iedere werkzaamheid en dat de hoeveelheid daarvan beslist over het tempo, waarin kan worden opgenomen, welk tempo zeer vaak bij den één vele malen zoo groot is als bij den ander. Maar ook in de school is dat soms waar te nemen. Iedere particuliere school krijgt af en toe leerlingen, die moeten worden klaar gemaakt in een versneld tempo voor eenig examen. Meermalen gebeurt het, dat de leerstof van 5 jaren door zoo iemand in 2 jaar wordt verwerkt. Men noeme dat niet te spoedig in afkeurenden zin: drillen, maar bedenke, dat het

Sluiten