Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

innemen. Bij deze leerstofbepaling moet steeds gevraagd worden naar het minimum, omdat een overschot ndöit kwaad kan en daarop dus van zelf wordt aangestuurd, als de mogelijkheid tot het verwerken van dat meerdere bestaat.

Over de indeeling der leerstof in verschillende jaarcursussen &m de psychologie der jaren van 12—18 ücht ontsteken en beslist dus de algemeene, maar ook de individueele geschiktheid .

Het ligt niet in ons bestek, over de verschillende onderaf deelingen der middelbare school bier afzonderlijk te handden. Wel is het verleidelijk, onder meer wegens de gemakkelijke oplossing die het gymnasium-vraagstuk hier biedt. Maar we meenen dat zelfs een aanvankelijke schets élechts uit samenwerking van velen ontstaan moet en dat vooral het onderwijs zich daarover niet eenzijdig mag uitspreken. Wel zij nog even aangestipt, dat het in de kringen der mannen van het middelbaar onderwijs betrekkelijk moeilijk zal gevonden worden zich eene schoolregeling te denken, die zooveel omvat en met zoovele bijzonderheden rekening houdt. Dat went echter wel en het is een gelegenheid te meer — er zijn er nu niet bepaald veel — om het organiseerend talent te ontwikkelen, dat de meeste directeuren zeker ook wel in normale hoeveelheid bézitten, maar dat thans slechts in geringe mate tot zijn recht komt. EMers wezen we er op, dat in de huidige organisatie der M. S. b.v. geen gebruik gemaakt wordt van het bestaan van parallelklassen om de leerlingen te schiften. Naar het alfabet worden de jóttgèiui gerangschikt als de kaarten in een kaartrègister. Dit laatste systeem heeft wel iets voor, men weet b.v. gemakkelijk of Klaassen in IA, IB, IC of ID zit, maar er waren •toch wel grooter voordeelen met een andere schikking te bereiken!

Over twee belangrijke kwesties moet hier nog even worden gesproken, eerstens over de vraag of het onderwijs zich "bepalen moet tot die vakken van onderwijs welker kennis noodig is voor het gekozen beroep en verder of de methode van onderwijs op de M. S. wetenschappelijk moet zijn of niet. Wat de eerste vraag betreft, hjkt het me toe een uitzondering te zullen zijn, als een jongen zöo volledig zijn tijd noodig heeft om het noodzakelijke (e leeren, dat er niets overblijft voor wat anders. Wanneer hij dan

Sluiten