Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijsheid, niet drijven naar een materialistische en sceptische levensbeschouwing.

Dit laatste nu moet wel een fout rijn van ons M. 0. De betrekkelijkheid van het bewijs is maar voor zeer weinige, men kan practisch zeggen voor geen enkelen leerling duidelijk. Ze worden dus, althans voor hun gevoel, gevoerd in een zekerheid, die geen zekerheid is en dit schijnware bestaan doodt den zin voor de waarheid, die der wetenschap sterkste drijfveer is. Van een anderen kant uit geredeneerd: als de opleiding van den mensch natuurlijk is, dat is als deze met de vereischte mate van geleidelijkheid" hem voert van de eene ontwikkelingsperiode in de andere, onder het aanleeren van de voor iederen leeftijd geëigende kundigheden op de bij dien leeftijd passende wijze, dan moet deze opleiding den jongen mensch gelukkig doen zijn; hij moet zichzelf daarbij in een stijgende lijn gevoelen en de harmonie kan dan niet verbroken worden tusschen de onderscheiden deelen zijner ikheid. Goed onderwijs moet een machtig middel zijn om dus ook op het gebied der ethiek hoogstaande menschen te vormen en het is dus geraden, zoo dit resultaat uitblijft, waaraan hier en daar twijfel bestaat, te zoeken naar middelen ter verbetering.

Echter komen we nu weer op het terrein, dat we bij den opzet uitschakelden. Stappen we dus hiervan af en spreken we nog even over enkele practische middelen om te komen tot een aanvankelijke vrijmaking van ons middelbaar onderwijs.

Het eindexamen der Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus loopt over een groot aantal vakken, verdeeld over 5 groepen. Er bestaan regels voor 't stellen van het gemiddelde groepcijfer en voor de gevallen, dat een candidaat is afgewezen of toegelaten of dat er over hem gestemd moet worden. Het is nu weinig moeite om dit examen zoo te regelen, dat voor een nader aan te wijzen groep of een of meer nader aan te wijzen vakken vrijstelling kan worden verleend, mits men zich voor een andere groep of andere vakken aan een verzwaard examen onderwerpt. Deze regeling zal moeten worden besproken met de hoogleeraren der universiteiten en hoogescholen en met mannen uit het commerciëele, industriëele en administratieve leven om het examen zoo groot

Sluiten