Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Dit boek traeht feiten te brengen, tracht vooral het verband te leggen tusschen het kloppende, jagende sociale leven en de armoede als massaprobleem met hare tot ontwaking komende armenzorg.

Dit verband is niet te scheppen geweest uit officieele gegevens der organen van armenzorg. Meermalen evenmin uit gegevens van het bedrijfsleven. De aanrakingspunten moesten zich, al voortbouwende aan deze twee zelfstandig behandelde groepen, vanzelf uit de feiten ontwikkelen. Voorstudies bleken weinig te bestaan, vele punten waren niet nader uit te werken door volslagen gebrek aan bruikbaar materiaal. Het aanlokkelijke terrein van onderzoek.het opsporen van de diepere oorzaken der armoede in verband met den economischen opbloei van het land, met de ontwikkeling van de industrie, van den wereldhandel en het wereldverkeer moest geheel verlaten worden. De onvoldoende of geheel ontbrekende gegevens maakten iedere wezenlijk betrouwbare behandeling in die richting ten eenenmale onmogelijk. Eene nauwe aansluiting aan de schets der economische ontwikkeling van Nederland, gegeven in de, in 1912 gepubliceerde, studie: Armenpflege in Amsterdam in ihrer historischen Entwicklung (Sijthoff, Leiden), zooals met den opzet van dat boek bedoeld was, kon daarom niet verwezenlijkt worden.

Ten einde het gestelde doel eenigszins te kunnen bereiken moest ten eerste het terrein van onderzoek zoo beperkt worden, dat de contröle op de gegevens of het opsporen van détails door één persoon te volbrengen zou wezen. Ten tweede moest door tallooze besprekingen met vakkundigen, door contact met arbeiders en armen zelf, voor bijna alle hoofdstukken het gewenschte materiaal bijeengegaard, getoetst en geschift worden, vooral het „audiatur et altera pars" mocht niet verwaarloosd worden. Het schaarsche gedrukte materiaal het geen andere werkwijze toe.

Moge de stof, aldus verzameld, soms meer geëigend gebleken

Sluiten