Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volksziekten, tegen de huisindustrie, de banken van leening en de pandjeshuizen, etc, zijn weggelaten. De stof werd te omvangrijk.

Ten slotte is hier en daar het trekken van conclusies of het aangeven van verbeteringen opzettelijk nagelaten.

Scherp dient namelijk het feit onder de oogen gezien te worden: ten einde eene werkelijk zaakkundige, op Nederlandsche feiten en toestanden berustende oplossing der behandelde problemen te bereiken, moet in de allereerste plaats een methodisch opgezet, diepgaand, voortgezet onderzoek van de armenmassa vooraf gaan aan elke verdere theoretische behandeling. M. a. w.: Onze kennis der armenmassa is zoo beschamend gering, zoo volslagen ontoereikend, dat niets de armenzorg uit haar labyrinth zal kunnen helpen, voordat zulk een onderzoek heeft plaats gehad, zoowel bij alle organen van armenzorg als bij een aantal, in hetzelfde geval verkeerende, organen van het bedrijfsleven.

Nederland moet niet meer zijne oplossingen zoeken over de grenzen. Onze economisch zoo evenwichtig gebouwde gemeenschap is van andere structuur, heeft andere problemen, dan bv. de groote industrielanden Engeland en Duitschland, het eischt eigen gewonnen kennis van Nederlandsche feiten, eischt eigen gevolgtrekkingen en een zelfstandigen opbouw van het Nederlandsche sociale raderwerk.

Het zoo gemakkelijk grijpen naar buitenlandsche oplossingen is daarom in dit werk vermeden. Zeer zeker laat een betreurenswaardig feit zich niet meer ontkennen: Nederland gaat slordig om met zijn menschenmateriaal, slordiger dan menig ander klein land. Overvloedig zijn de bewijzen, vooral in de groote steden, dat er eene menschenmassa bestaat, welke weloverlegd, systematisch voortgezet onderwijs, vooral vakonderwijs, ontbeerd heeft, eene ondeugdelijke opleiding, eene verkeerde psychologische en economische behandeling genoten heeft, met al zijne onheilspellende gevolgen van tuchteloosheid en arbeidsschuwheid. Onophoudelijk gaan daardoor waardevolle krachten geheel of gedeeltelijk te gronde, evenzooveel levensgeluk, evenzoovele waarden voor eene gezonde ontplooiing van het land vernietigende.

Daarnaast ontwikkelt zich steeds sterker de tendens, het zwaartepunt der sociale hulpverleening te verleggen naar de gevolgen hiervan: ongeschooldheid, onbruikbaarheid, werkloosheid, armoede, door middel van groote geldelijke offers en omslachtige

Sluiten