Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steuning, welke tegenover de andere uitgaven een zeer groot percentage aanwijst *).

Openlijk werd erkend, dat er beleid voor noodig was om, „de betalingen aan het eigenlijke doel der vakbeweging ondergeschikt te maken, ze enkel als een middel te gebruiken"'). De belangrijke plaats, welke de werkloosheidsverzekering begon in te nemen, werd sedert 1914 aanmerkelijk versterkt door de voorloopige Rijksregeling *), waarbij eene Rijkssubsidie werd toegekend aan de gemeentelijke werkloozenfondsen. De centrale werkloozenkassen der landelijke vakbonden en de zuiver plaatselijke kassen konden bij de gemeenteüjke fondsen worden ingeschreven, de gemeentebesturen, welke nog geen werkloozenfonds bezaten, werd dringend verzocht deze althans tijdelijk op te richten.

Deze subsidie werd onder nauwkeurig omschreven voorwaarden van contributieplicht, boekhouding, uitkeeringsvoorwaar-

l) Vrees voor ondermijning van de weerkracht door een te groot percentage der gelden aan uitkeeringen wordt meermalen geuit. Vgl. Het N. V. V. in roi» door J. v. d. Tempel, p. 30. Zesde Verslag N. V. V. 191a—1913, p. 139.

Het N. V. V. in 1914, p. 37 wijst op de abnormale tijdsomstandigheden en de zeer hooge uitkeeringen.

*) Het budget van de, bij het Nederlandsch Vakverbond aangesloten, vereenigingen was:

ITotaal bedrag

derondersteu-

Totaal bedrag ningsgelden Pro- ,. _

der uitgaven zonder gelden cent Stakingen Procent voor de sta-

kingen

1007 f 120.511 f 22.369 18.56 f 29.761 24.69

1908 - 178.370 - 37.456 21.56 - 28.606 16.03

1909 - 252.817 - 55 863 22.09 - 64.556 25.96

ï9io - 293.092 - 67.436 23.00 - 31.643 10.78

19" - 367-73I - 73-993 20.09 - 61.110 16.57

19" - 434-923 - 72.366 16.60 - 101.815 23.40

1913 - 795-337 - 83.460 10.48 - 366.335 46.18 *)

*) Het N.V.V. in 1914: pag. 35. Overzicht van de geldmiddelen der bij het N.V.V. aangesloten organisaties met uitzondering van den A.N.D.B.

Het percentage moet echter nog aangevuld worden met de uitgaven der plaatselijke kassen, welke alleen aan werkloozen in 1913 rond f 46.000 uitgaven, waarbij de bijdragen der gemeenten nog komen. Zesde jaarverslag N.V.V., Pag- 139-

*) De zg. Noodregeling inzake werkloosheidsverzekering van 22 Aug. (15 Dec.) 1914.

Sluiten