Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar echter een gelocaliseerde technische fout bestaat, is een ondersteuning uit openbare middelen1), welke misschien juist het voortbestaan van die fout in hoogere mate vergemakkelijkt, niet zonder bedenking, zoolang niet een daaraan parallel loopende invloed uitgeoefend wordt tot opheffing van den misstand ').

De plaatsingsbureaux der vakvereenigingen *) zijn eerst in de laatste jaren in aantal gegroeid, deze maken over het algemeen slechts een zeer klein deel van hunne actie uit.

De beteekenis der vakvereenigingen ligt echter ergens anders dan op het verzekeringsgebied, ze moet in de eerste plaats op het gebied van den loonstrijd gezocht worden.

Beschouwt men de feiten, die over de laatste vijftien jaren verzameld zijn, dan ziet men4), dat bij de stakingen wel een plotseling af- en toenemen van het aantal der deelnemers te constateeren valt, maar het aantal stakingen zelf echter voortdurend en zelfs zeer sterk vermeerdert. De stakingsbeweging is groeiende. De cijfers over het resultaat der stakingen geven geen regelmatige beweging aan; conclusies zijn moeilijk te trekken. Toch wijzen de feiten hierop, dat voor het grootste deel de stakingen

') Of het beginsel, dat thans gevolgd wordt, dat alle vakvereenigingen, welke een werkloozenkas bezitten, een zelfde recht hebben op gemeentelijken bijslag, juist is, mag betwijfeld worden. Als door een kleine verhooging der bijdrage bv. de typographen in staat zonden zijn hun werkloozen (i %) voldoende te steunen, dan schijnt ons de bijslag uit openbare middelen een font. Dat een gemeentebestuur een poging in deze richting eischen mag om den gezonden, normalen toestand der hulp uit eigen kracht tot stand te brengen, rekening houdende met de verschuiving van het bedrijfsrisico door ondersteuning uit publieke middelen, schijnt ons niet meer dan rechtvaardig.

*) Het diepgaande onderzoek der Engelsche Royal Commission on the Poor Laws and Reliëf of Distress heeft in haar Minor Report (1911) een andere classificeering der werkloozen gebracht, namelijk naar de menigvuldigheid van de arbeidswisseling. Dit belangwekkende onderzoek, dat door de bestaande gegevens over de werkverschaffing mogelijk was gemaakt, bewees, dat de tijdelijke werkloozen door de drie bovengenoemde redenen niet de grootste werkloosheid ondervonden, maar wel door het chronisch tekort aan werk voor losse arbeiders.

Zie over den verzwakten invloed der crises op de werkloosheid: Die sozialen Wirkungen der Handelskrisen in England door dr. M. Tugan-Baranowsky. Archiv für Soziale Gesetzgebung und Statistik 1898.

*) Maandschrift van het Centraal Bureau van de Statistiek, 27 Februari X909. Zij die bestaan, kunnen slechts bij uitzondering onder de arbeidersgroepen ingedeeld worden^ het zijn verhuurkantoren voor verpleegsters, hotelpersoneel, handelsbedienden, enz. Eene eerste, nog zeer gebrekkige, statistiek, gaf op:

Plaatsingsbureaux zijn verbonden aan 31 vakbonden, 13 af deelingen van vakbonden, 1 nationale vakvereeniging en 16 plaatselijke vakvereenigingen. Vervolg van het Beknopt Overzicht van den omvang der Vakbeweging op 1 Jan. 1915, verschenen als No. 222 der uitgaven van het C. B. v. d. Stat. (1916).

*) Maandschrift, enz. 31 januari 1917.

De loonstrijd.

Sluiten