Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich op kleine ondernemingen concentreeren en massa-stakingen slechts bij uitzondering te vermelden zijn1).

Het percentage van de met succes gevoerde loonstrijden is zeer afwisselend, het gemiddeld percentage telkens over vijf jaar berekend is niet hoog te noemen; de stakingen, welke ten nadeele der werklieden zijn geëindigd, wijzen steeds een hooger en voor onderscheidene jaren dikwijls tweemaal zoo hooge cijfers aan.

De uitsluitingen geven eensdeels voor de werklieden geen zeer gunstig beeld *).

Die uitsluitingen, welke ten voordeele der werklieden eindigden, toonden met sterke afwisseling in het aantal, gemiddeld toch eene daling, diegene, welke ten voordeele der werkgevers eindigden, toonen dezelfde tendens. Voor stakingen zoowel als uitsluitingen doet zich echter eene compenseerende beweging vóór van verheugende strekking. Beide strijdsoorten hebben in de afgeloopen jaren een overwegend aantal oplossingen door schikking of vergelijk, door een toegeven van beide zijden gevonden. Niet alleen, dat deze oplossing de talrijkste bij alle stakingen en

') De stakingen.

I ^en I ten I

T Aantal Aantal yoor ua(jeeie Qn- On-

Taar ... deelne- deele Geschikt . ,. . .

stakingen der ar- beslist bekend me rs der ar- . .,

... beiders

| beiders |

zooi—1905 .. 120.6 (104.4) 11.882 28.19 35.82 36.59 2.16 7.30

1906—1910 .. 137-- 7-841! 21.62 36.19 ! 35.46 18.5 4.88

1911—1915 .. 275-8 18.212 23.23 31.66 I 37.3 5.76 2.05

1916 355-- | 15-65° I 23.17 | 26.39 I 38.71 0.59 11.14

*) Het aantal daarbij betrokken werklieden wisselt af tusschen 1—6 duizend, liet aantal betrokken ondernemingen tusschen de vijf en twintig en honderd vijftig.

De uitsluitingen.

Geëindigd I Geëindigd I ten voor- ten voorJaar deele der deele der Geschikt Onbekend Onbeslist arbeiders werkgevers % | % | % % | %

1901—1905 28.19 43-10 27.59 — *l.22

1906—1910 18.42 33-33 37-72 — 10.49

1910—1916 14-40 34-45 48.92 — 2.23

1916 I 23.17 | 26.39 I 38.71 11.14 | —*)

*) Maandschrift enz. 27 Febr. 1915, idem Jan. 1916—1917.

Sluiten