Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit door hem geschetste ontwikkelingsstadium, waar men in Engeland haast weer overheen is, is in de Nederlandsche vakbeweging nog niet bereikt, al staan ook werkgever en werknemer niet zoo scherp tegenover elkander als dit thans in Duitschland het geval is. De opvoedings- en besclutvingswerkzaamheid is nog in het aanvangsstadium. Kameraadschappelijke idealen bestaan nog zeer weinig. Een bittere strijd wordt tusschen de verschillende richtingen gestreden. Tusschen de leiders der onderscheiden arbeidsgroepen bestaat veel naijver, een naijver, waarvan de werkgevers profiteeren. Hoewel de geheele beweging opwaarts gaat, is werkelijke tefengstelling in het vereenigingsleven nog dikwijls gering, de bijdragen worden met moeite opgehaald, de reglementen slecht nagekomen, de besluiten nog gebrekkig uitgevoerd. De geheele beweging lijdt onder het gebrek aan discipline. Alleen als eene staking doorgezet wordt, wordt de belangstelling eenigszins grooter. Is ze daarentegen geëindigd, dan verdwijnt de belangstelling in het vereenigingsleven.

Het samenbrengen der werklieden is voor de leiders een ware Sisyphusarbeid. Om 60 leden te behouden moeten gemiddeld 100 nieuwe geworven worden. Menigmaal wordt nagenoeg het geheele ledental in een jaar tijds afgeschreven en vervangen door nieuw aangeworvenen1). Het vaak overgaan van het eene vak in het andere schept een bijna onovenvinnelijke moeilijkheid. Veelbeteekenend is dit verschijnsel zeker. Het wordt bij alle organen, welke verband houden met de arbeidersbeweging, waargenomen. Liefde voor een vak bestaat weinig en is ook moeilijk op te wekken. Daarom blijft een doelbewuste taktiek, een regelmatig, weloverwogen behalen van voordeden, om de enorme schade en ellende van ondoordachte stakingen te voorkomen, de grootste eischen aan de bekwaamheid der leiders stellen.

Ofschoon haar ontzettende moeilijkheden in den weg staan, heeft de vakbeweging desondanks eene loonsverhooging en eene algemeen erkende oeconomische en moreele opheffing der arbeidersklasse bereikt.

x) Herhaaldelijk wordt in de Verslagen van het N.V.V. melding gemaakt van het groote ledenverloop.

Sluiten