Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De grens tusschen de verschillende beroepen wordt hoe langer hoe moeilijker te trekken, waartoe de productieverandering, die het niveau der geëischte vakkennis heeft doen dalen, den weg geëffend heeft; ook de qualificatie, geschoold en ongeschoold, biedt groote moeilijkheid.

De vermeerdering der rubriek vakarbeiders na 1909 is buitendien tot het besluit van B. en W. (van 30 November 1909) terug te brengen om voortaan den gemeentelijken werkman alleen door middel van de Gemeentelijke Arbeidsbeurs te betrekkenDaarmeehoopte de overheid den afkeer en de terughouding van de zijde van den werkgever en werknemer te verjagen, „welke nog steeds in een arbeidsbeurs een inrichting zien, waar de werkgever slechts minderwaardige krachten vindt en de werknemer zijn diensten niet kan aanbieden, zonder in de algemeene achting te dalen" *).

Tot nu toe is niet na te gaan om welke reden een groep van vaak ontslagen arbeiders hunne betrekking verhezen. Nog veel minder is het mogelijk na te gaan, hoevele malen een werkzoekende in hetzelfde jaar terugkwam, welk soort van werk hij verrichtte, tot welke oorzaken zijne weinige of vele werkwisselingen zijn terug te brengen'). Deze groep van menschen, die voortdurend met de armenzorgvereenigingen in aanrakingen komen, zijn tot nu toe nog niet aan een nauwkeuriger onderzoek onderworpen geworden. De samenhang met oeconomische factoren, de betrekking tot die groepen der arbeiders, die arbeidsschuw of die niet tot werken in staat zijn, is nog niet opgelost4).

Van alle volwassen mannen, die zich in 1913 bij de Amsterdamsche arbeidsbeurs aanmeldden, waren niet minder dan 31.6% ongeschoold, 56 % van de aanstellingen waren door hen in beslag genomen. Van het totaal aantal aanbiedingen van volwassenen, zg. geschoolden, behoorden 657» % tot de afdeeling werk-

*) Dit voorbeeld was in 1917 nog slechts door 3 andere steden gevolgd.

*) Jaarbericht van de gemeente-arbeidsbeurs 1909. Zoo waren bv. in 1910 op 2.078 aangestelde vakarbeiders niet minder dan 1.213 in gemeentedienst; dit aantal is tot 1917 steeds stationnair gebleven.

') Alleen de Utrechtsche Arbeidsbeurs publiceerde hierover cijfers: */, der mannelijke werkzoekenden kwam slechts éénmaal, over eenzelfde jaar berekend (Jaarverslag 1915), van de vrouwelijke echter bijna de helft. De overigen van 2 tot xx maal.

*) Eenige waardevolle ervaringen werden door de Steuncomité's opgedaan gedurende de oorlogsjaren. Zie hierover „Het werkaanbod van de Steuncomité's". Tijdschrift der Nat. Ver. tegen de Werkloosheid, 1917.

Sluiten