Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrouwen; van het totaal aantal van alle aangestelden waren 73-7 % werkvrouwen.

De verhouding tusschen aanbod en aangestelden was het ongunstigst voor de geschoolde krachten. Het staat voor de beide afdeelingen wel vast, dat een groot aantal elementen, dat niet in staat is doorloopend zijn brood te verdienen, menigmaal zelfs onbekwaam is tot werken, bij de arbeidsbeurs samenkomt.

Alleen voor de vrouwelijke afdeeling is dus eenigszins een beheerschen van de locale arbeidsmarkt in het schoonmaakstersvak ingetreden, hetgeen van geen enkel vak aan eenig Nederlandsche arbeidsbeurs, noch voor mannen, noch voor vrouwen het geval is. De splitsing in vakbeurzen heeft echter een aanvang gemaakt1). $3t^N

Verwijdt men de grenzen der waarneming, dan ziet men toch langzamerhand een groeien der Nederlandsche arbeidsbemiddeling. Dit geldt voornamelijk voor de enkele groote steden, Amsterdam en Rotterdam. Daarentegen blijven den Haag en Groningen vrijwel constant in hunne cijferbeweging van aanbod en plaatsing, terwijl Utrecht afwisselend is.

Langzamerhand nemen de kleinere steden en het mijndistrict wat meer aandeel aan de bemiddeling.

De grootste omvang der arbeidsbemiddeling concentreert zich voornamelijk in de drie grootste steden, welke te zamen gemiddeld */, tot*/« van alle aanbiedingen en plaatsingen beslaan. Van de drie steden is het wederom Amsterdam, dat de kroon spant. Doorloopend eischt het de helft tot een derde van alle aanbiedingen en plaatsingen in Nederland voor zich op.

Een klein land, dat feitelijk te groot is om een georganiseerde arbeidsbemiddeling te ontberen maar te klein om het persoonlijk werk-zoeken uit te schakelen, waardoor de eerste methode moeilijk of niet tot groote ontwikkeling kan komen, zal die bemiddeling naar twee zijden gunstig kunnen ontwikkelen.

*) Deze splitsing is voornamelijk een gevolg van den grooten tegenzin der meer ontwikkelde werklieden om zich met hunne veel mindere, ongeschoolde kameraden voor eenzelfde loket te verdringen. Ditzelfde feit maakt de voor vrouwen theoretisch georganiseerde arbeidsbemiddeling nog in vele steden tot eene practische onmogelijkheid Voor de fatsoenlijken onder haar, daar zij zich tusschen de menigmaal ondraaglijk-ruwe losse werklieden in slecht gelegen lokaüteiten niet kunnen en niet willen wagen.

Het specialiseeren wekt tevens veel meer vertrouwen bij de vakarbeiders door de grootere vakkennis van den bemiddelaar.

Sluiten