Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wijziging der bedrijfsvormen.

ders, voor grootere bedrijven onmisbaar, bijna niet te krijgen zijn, en vrouwelijke werkkrachten nog veel minder.

Vele factoren buiten de erfrechtquaestie om werken echter mede om de landelijke bevolking van haar geboortegrond te scheiden.

Na de crisis in de zeventiger jaren is een groote omkeer in het landbouwbedrijf gekomen. Tot dat tijdstip was het bedrijf steeds zoo bloeiend geweest, dat de Regeering nooit op eenigerlei wijze ingegrepen had. De crisis bracht echter de verouderde methoden aan den dag en toonde de dringende noodzakelijkheid aan van eene volkomen hervorming. De daaropvolgende moderniseering bracht mede, dat de arbeid over den winter en zomer ongelijkmatig verdeeld werd. M.a.w. de landarbeid is voor het allergrootste deel der arbeiderstevolking seizoenarbeid geworden. In den winter behelpt de boer zich met zijn huisgezin of een klein vast personeel, in den zomer neemt hij van alle kanten losse arbeiders aan. Aan zomer- en losse arbeiders is wegens het groote aantal inwoners nauwelijks gebrek1).

Het ontbreekt echter aan yast personeel, knechts en meiden, die steeds hooger loon eischen. Hier laat zich de geest des tijds gelden, welke de landarbeiders van de dorpen uit hun dorpsleventje losrukt en zelfs nu, waar dikwijls de loonen op het land hooger zijn dan in de steden, den landbewoner toch met onweerstaanbare kracht aantrekt en vasthoudt.

De vaste arbeider is meestal gehuwd en heeft een eigen huishouding — een eigen klein-bedrijf is zijn ideaal; als hij zich slechts eenigszins door zijn bedrijf zelf kan onderhouden, al is het nog zoo armoedig, dan gaat hij niet in dienst. Zijn streven is er op gericht zich vrij te maken. De knechts, die meestal ongehuwd zijn, en met de boerenfamilie meeleven, zijn voor deze afhankelijke positie niet meer te vinden. Zij wenschen grootere vrijheid en verhuren zich nu nog op een dagloon of, in hooi- en oogsttijden, op vast loon. Dit streven naar onafhankelijkheid doet zich bij de meiden nog in veel sterkere mate gevoelen. Haar werk heeft zich zeer gewijzigd. Zij wenschen zich slechts nog voor huiswerk te verhuren; zwaar werk weigeren zij, op eenigszins afge-

>) De groote trek van het buitenland naar Nederland bestaat reeds lang niet meer. Hoogstens trekt een klein aantal Belgisch-Vlaamsche arbeiders over de grens, maar uit het oogpunt van migratie in te gering aantal.

Sluiten