Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De oud-katholieken organiseerden hunne armenzorg op den 2ien Februari 1855 op dezelfde wijze.

Hier staat in de eerste plaats dus de opperste kerkelijke macht als hoogste autoriteit, naar welke de plaatselijke organisaties ztch hebben te richten. De Katholieke kerk, die het geheele leven van hare leden in godsdienstig, politiek en oeconomisch opzicht bescheerscht, omvat ook alles, wat op het gebied der armenzorg geschiedt. Feitelijk is zij in haar kunnen onbeperkt. Zij kan dus een duidelijk overzicht over den financieelen toestand der gegeheele Katholieke armenzorg in elk bisdom verkrijgen

De derde groep, die der Protestantsche, kan in twee typen onderscheiden worden. Het eerste type omvat alle geheel onafhankelijke kerkelijke gemeenten. Deze zijn plaatselijke genootschappen met de grootste zelfstandigheid. Zij huldigen tot in de uiterste consequenties het gemeentebeginsel. Tot deze behooren ten eerste de doopsgezinden. De algemeene Doopsgezinde Sociëteit, die den zwakken band vormt tusschen de verschillende gemeenten, bezit geen Algemeen Reglement.

De Evangelische en Apostolische Gemeenten zijn eveneens geheel zelfstandig. 0

Eene kleine afwijking vindt men onder de remonstranten Hunne kerkelijke gemeenten zijn onderling verbonden door de Kemonstrantsche Broederschap; zij bezitten een Algemeen Reglement. In de daarop betrekking hebbende artikelen vindt men voor de armenzorg slechts de volgende bepaling: „Bij elke Gemeente bestaat een afzonderlijk college voor armen, als afzonderlijk hchaam, met afzonderlijk beheer, waarvan de taak door het eigen bestuur vastgesteld wordt." Practisch is dus ook dit kerkgenootschap geheel onafhankehjk. Het Reglement statueêrt slechts het bestaan van het diaconaat.

De Hersteld Evangelisch Luthersche kerk gaat reeds iets verder. Zij heeft een Kerkelijk Reglement, dat geldt voor de gemeente in Amsterdam en de bij deze aangesloten gemeenten. Deze laatste zijn slechts zeer kleine gemeenten, welke voor een eventueel overzicht van de geheele Hersteld Evangelisch Luthersche armenzorg van geen beteekenis zijn. De Algemeene Kerkelijke Vergadering en de Algemeene Kerkelijke Commissie zijn haar speciale organen. In afdeeling IV art. 49 wordt de vrijheid der afzonderlijke kerken bevestigd, maar daar eene zekere eenheid in

Sluiten