Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar eene volkomen gehoorzaamheid verlangt, waarbij de eigen wil geheel uitgeschakeld is. Legt het verbond den nadruk op zijne vereenigingsrechten, dan verandert hij zijne theocratie in een democratie, dan verliest ook de kerk haar Goddelijken stempel en wordt eene wereldlijke instelling. In haar eersten vorm is zij eene theocratische stichting, in haar tweeden eene kerkelijke vereeniging.

Deze verandering heeft ze langzamerhand in de meeste landen ondergaan.

De vereeniging wordt in haar zuiver bestaan, evenals de stichting, op verschülende wijzen bedreigd. Het gezamenlijk recht kan zich in afzonderlijke rechten oplossen, als zijne eenheid in de veelheid niet scherp gehandhaafd wordt. Het doen gelden van den wil van een enkeling kan het eendrachtig willen en handelen in gevaar brengen. De ongelijkheid der menschen kan een ongelijk overwicht in eene vereeniging veroorzaken. Het persoonlijk overwicht kan de minderheid aan de meerderheidszijde brengen, wat zonder dit persoonlijk overwicht niet tot stand zou komen! M. a. w. een leider kan hier den wil van den enkeling tot op zulk eene hoogte verzwakken, dat de wil van den enkeling niet meer bestaat en de gezamenlijke wil tot een individueelen wil is teruggebracht *).

De voortdurende wisseling der leden kan verder zulk eene wijziging van den gezamenlijken wil teweegbrengen, dat het oorspronkelijke gezamenlijke doel door deze wisseling volkomen ten ondergaat. De lenigheid van het vereenigingswezen is echter daardoor zeer groot.

Er kunnen zich verder binnen het vereenigingsleven onderafdeelingen vormen, welke weder tot afzonderlijke vereenigingen

•) Een interessant voorbeeld levert hiervoor de inrichting van het Leger des Heils - aanvankelijk door WUliam Booth gesticht met gelijkgerechtigde medewerking van een aantal evangelisten. De zelfstandige meening van de laatsten leverde een gevaar op voor het doel, dat Booth zich gesteld had: „losmaking van het methodisme van iederen kerkehjken dwang" vandaar was de doorvoering van den autvttatieyen wil van een enkelmg noodig. Zie hierover dr. Th. Kolde: „Het War-coneres dat m Augustus i87H in White-Chapel gehouden werd, bij mijn weten de eerste en laatste Wjef^st der leden van die beweging; het stemde geheel in met de gedachten van zijn leider, trachtte door een aan de overheid overhandigd* acte het oestaan van het leger volgens de aangenomen beginselen voor alle tijden te verzekerd,!11 7* .S nmbt WBder bePei*üiS in handen van den gewezen Rev, William «ootJ»,dentegenwoordlgen (nu, 1917, vooriaatsten) Generaal". (Prof. Th. Kolde Die Heilsarmee, ihre Geschfchte und ihr Wesen. Uitgave 'Sao.) ' *+

Sluiten