Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de Luthersche opvatting, de kerk voor de gereformeerden oorspronkelijk een zelfstandig organisme is, dat eenig in zijn soort is. Inrichting en beheer zijn ten strengste gescheiden van elke andere, in het bijzonder van die van den Staat. De kerk vormt de gemeenschap par excellence en mag nooit beschouwd worden, alsof ze met andere instellingen van het sociale gemeenschapsleven op gelijken voet konde staan. Zij wil een Godsstaat vormen, daarmede is het werkelijke onderscheid met alle wereldlijke instellingen gegeven. Voor de streng Calvinistische opvatting gold van tweeën één: vond men in de kerk niet de door God voorgeschreven wetgeving, dan bleef niets anders over dan de oude kerk te verlaten en eene nieuwe te stichten. Dat is ook de oorzaak van de vele afscheidingen, welke de Hervormde kerk in bijna alle landen ondervonden heeft en nog ondervindt. Zoo in vele Zwitsersche Kantons de „Freikirchen", in Nederland de afscheidingen van de kerken „Onder het Kruis" in het jaar 1839 en ten slotte de afscheiding in het jaar 1886l).

Voor de armenzorg doet sich dus het feit voor, dat volgens deze beginselen het instituut van het diakonaat ten eenenmale onveranderlijk is — het steunt op de brieven van den Apostel Paulus, waardoor de instelling der kerkelijke diensten ook als goddelijk bevolen instituut, voor alle tijden geldt en aan geen verandering onderhevig mag zijn.

Deze opvatting is de oud-gereformeerde. Zij wordt door de orthodoxe vrije kerken gehuldigd, evenals door de Gereformeerde kerk te Amsterdam.

Men kan dus de Protestantsche opvattingen over het diakonaat in twee groepen Verdeelen, zij het ook met groote schakeeringen. Eenerzijds het diakonaat als historisch instituut, dus onder sterken invloed der plaatselijke en tijdelijke omstandigheden, anderzijds als apostolisch-evangelisclÉhtstituut met eene onveranderlijke wetgeving, welke de kern van zijn bestaan zelf uitmaakt.

Onder de eerste scharen zich heden ten dage de Luthersche

J) Het feit, dat de Eglise nationale protestante de Genève zonder belijdenis geproclameerd werd, was de aanleiding tot de stichting der „Eglise évangéliqüe libre de Genève" (1848), een volkomen gelijksoortige gebeurtenis dus als in de Nederlandsch Hervormde kerk, evenzoo de „Union des églises évangéliques de France" (1849), in Schotland „The tree Church of Scotland" (1843), enz.

Sluiten