Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De diakenen zijn gehouden „hunne ondersteunden met raad en daad bij te staan en toe te zien, dat zooveel mogelijk de godsdienstoefeningen bezocht worden, en ook, dat de kinderen de school, de Zondagsschool of het godschenstonderwijs geregeld bezoeken en op orde en reinheid aan te dringen"; het meermalen bezoeken der ondersteunden wordt aanbevolen. Uitdrukkelijk is in het reglement vastgesteld, dat geen armenverzorger meer dan 12 families onder zijne hoede mag hebben1).

Op den christehjken levenswandel wordt zeer gelet; wanneer de kinderen niet geregeld het godsdienstonderwijs bijwonen, kan de ondersteuning ingehouden worden. Van de vastgestelde voorwaarden wordt niet afgeweken. Eene verwijzing naar de ouderlingen in gevallen, waar zedelijke verzorging noodig is, wordt in het reglement niet aangetroffen.

Voor de diaconie der Doopsgezinde gemeente bestaan geheel andere regelen — deze omvatten alle gemeenteleden en maken geen uitzondering — alleen stelt de gemeente een grens: (art. 35» Wet van het College van Diakenen 1907) „Zij, die een ergerlijk levensgedrag leiden of van elders overgekomen zijn, klaarblijkelijk met het doel om alhier bedeeling te ontvangen, hebben zelfs op geneeskundigen onderstand geen aanspraak. Bedeeling kan ook worden geweigerd of ingehouden ten opzichte van hen, die in 't geheel niet of slecht zorg dragen voor het schoolgaan der kinderen."

Er bestaan geen kerkelijke voorwaarden. Daar de diaconie het geheele kerkelijke bestuurscollege vormt, komen van zelf alle gevallen bij haar terecht.

De Remonstrantsche Gemeente helpt eveneens al de leden van hare gemeente; zelfs van de voorwaarde, dat men 2 jaar lid moet "zijn, wordt afgezien.

De Gereformeerde kerk stelt haar steun niet van leeftijd af-

bemoeiing en ten tweede door stoffelijken steun, doch in natura, nooit in geld; verder kunnen weduwen met en zonder kinderen, die niet aan de diaconale voorwaarden beantwoorden, ook ondersteund worden.

Beide stichtingen staan onder toezicht en bestuur van de diaconie, hoewel zij een eigen bestuursorgaan hebben. Deze weduwenverzorging steunt ± 30 weduwen met 80 kinderen en de ondersteuning in natura valt in de practijk ook meestal slechts aan personen ten deel, die meer dan 60 jaar oud zijn. Wegens de beperktheid van het tonds kan daarin geen verandering worden gebracht, hoewel de statuten dit wel veroorloven.

*) Art. ri en ra.

Sluiten