Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beschouwt men de resultaten der R. K. armenzorg dan blijkt uit de tabel*), dat ook hier het grootste aantal bedeelden, 51.04 % slechts eene gemiddelde bedeeling van f 0.70 per week ontvangt.

Bij de Israëlieten is de verhouding niet dezelfde. De Ned. Israëlieten werden sinds 1902 bijna geheel door het Burgerlijk Armbestuur ondersteund, ook heeft die hulp dikwijls alleen bijzondere Israëlietische gebruiken tot oorzaak. Bij de Ned. Israëlietische en bij de Portug. Israëlietische Gemeente bereikte de kleinste hulpverleerjing dientengevolge het grootste aantal personen *). Niet minder dan 36.28% werd met f 6 per jaar of minder geholpen.

Van de 4660 personen = 36.72 % van alle kerkelijk bedeelden, die met een gemiddeld bedrag van f 0.70 per week geholpen werden, ontvingen van de Protestantsche diaconieën op elke honderd bedeelden 49.94 % die ondersteuning van de R. Kath. 51-04 %•

1909

Ondersteund werd met:

f 100 e. meer /99—/75

/49—f*5 fU—f ia

/n—f 6

minder dan f6

Totaal aantal

personen

RK.Oud-Armenkantoor ay 112 «99 1-474 758 5° — a-7a6 Parochiën li 10 i« I i?8 77 60 | 57 I 511 38 Kath. bedeelden kregen dus gemiddeld ± / a.— of meer per week.

iaa „ „ ± * i-66

411 „ , ± - i !9

1.653 „ ± "

835 ± " °-35

116 „ „ ..' ± " °.!5

57 ± - 0.06

Bij de Bisschoppelijke Clerezij zijn de 38 bedeelden gelijkmatig over de eerste vier kolommen verdeeld. '

2) _-—=

1910 •)

/ 100 e. meer f99—175 f 74—f 50 /49—/«5 / 34—/ ia

/"—/ 6

minder dan f6

Totaal aantal personen

Ned. Isr. 1 — 6 66 185 39 1-835 2.122

Pnrt Ur I 18 IO 28 57 16 27 9° 246

•) Voor latere jaren zijn de gegevens niet voorhanden.

Sluiten