Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De verhouding tusschen de drie godsdiensten is voor het aantal bedeelden en de kosten verschillendJ).

Ook hier verkeert de R. K. groep in een buitengewoon ongunstigen toestand, welke met dien van het B. A., waar de dure ziekenzorg bij de kosten gerekend wordt, volstrekt niet vergeleken mag worden *).

Bovendien is niet na te gaan, in hoeverre de kosten der Burgerlijke Armenzorg door de particuliere liefdadigheid verlichtworden.

De Katholieke groep moet oeconomisch als zeer zwak worden beschouwd.

In het aantal der bedeelden is sedert 1849 een kleine verschuiving ter verhchting van de kerkelijke armenzorg, ten nadeele van de Burgerlijke Armenzorg waar te nemen.

Wanneer men tegenover het bedrag der bedeelingen van de verechillende kerkelijke armbesturen het besluit (1910) van den gemeenteraad plaatst, dat de minimum-ondersteuning van f 3 °P f 3-5°, wegens de toenemende duurte, verhoogde, dan doen de cijfers zich nog ongunstiger voor.

Tegenover het ondersteuningsbedrag mogen hier nog eenige prijzen van woninghuren en levensmiddelen worden gegeven.

Wekelijks ont- eeneon- waren éénkamemoningen in Amvingen gemid- dersteu- sterdam aanwezig voor een huur van: deld ningvan: °nder to-5°- fo 75- f 1— fi.25

. f 0.50 f Q-75 fi.- f1.25 fi.50

2.071 pers. 1 1.10 '

4.660 pers. f 0.70 0.0 116 378 1.619 1.708

2.032 pers. f 0.34' S\

dr\^MeV^ien!fn<!,Ziitde «emiddelde «e^n eveneens zeer verscnfflend. Zie dr. Buehl, Vergleichende Finanzstatistik deutsoher Stadie

1910 Inwoners Bedeeld Per mwon' Kosten Per mw-

— . . nr. godsd. AOSlen nr. godsd. 1

£~ | 7.613 X.17.6 185.967 -1.39

^evo^A'darn | \ \ gg ^jgg ^

*) De kerkelijke berleelin» j . .

3\ v»~i— j ...— * ' '""ucl noemenswaaraige verandering.

van vZ g ! wo^gtellmg, gehouden Maart 1907, p. 27. De woningtelling

van i-ebr. xgx6 laat geen vergelijking toe wegens de abnormale toestanden Voor ^Whv0n ^.VerkIaringBn: Mededeelingen betreffende idem: „Beredeneerd Jaar*5tuIsttTJGemeentelijk Bouw- en Wonmgtoezicht". In i9r3 was de toestand met gunstiger. In 1917 was er nijpende woningnood.

Sluiten