Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het register is echter nog verre van voUedig, ook wegens de onvoldoendheid der gegevens. Toch bracht het na eene vierjarige werking aan het licht, dat er te Amsterdam in één jaar (X916) 168 gevallen ondersteund werden van andere zijden, zonder dat dit aan de betrokken armbesturen bekend was, terwijl niet minder dan 1.842 gezinnen dubbele, drie-, vier- en zelfs vijfdubbele ondersteuning ontvingenx).

Van het instandhouden van zulk een verzamelpunt van inlichtingen, niet alleen te Amsterdam, maar in geheel Nederland hangt de kennis van het geheele Nederlandsche Armenwezen af, in de eerste plaats wat betreft de massa der armen zelf. Op de vraag hoeveel armen er in Nederland ondersteund worden, hoeveel er wezenlijk behoeftig zijn, wat hun leeftijd, beroep, herkomst is, kan niemand antwoord geven. Alleen een door alle armbesturen volledig gevormd register kan in de toekomst die kennis brengen.

Intusschen lijdt de kerkelijke armenzorg zelf zwaar door gebrek aan samenhang.

De organen der kerkelijke armenzorg alleen zijn op verre na niet tegen den bestaanden toestand opgewassen, hun geldmiddelen zijn voor bedeeling en in vele gevallen ook voor gestichtsverpleging niet meer voldoende. Het gevolg is, dat bijna alle organen voor armenzorg de armen trachten af te schuiven. Onder de merkwaardigste voorwendsels wordt de aanvraag om ondersteuning geweigerd. De paragraaf, die de rekbaarste uitlegging toelaat, is die, welke op christelijken levenswandel betrekking heeft').

Ondersteund door i instelling waren 6.740 gezinnen

„ „ 2 „ •'W/' „ 1.402 „

., 3 ' ,. „ 328

., 4 ., , 91

., 5 ,. , 2r

Totaal 8.582 gezinnen

*) Jaarverslag van den Armenraad te Amsterdam over 1916. Idem 1915:

Ondersteund door 2 instellingen waren 1.309 gezinnen

„• 3 ., 358

., 4 ., 98

.. 5 „ 1

„ 6 3 1

Totaal 1789 gezinnen

2) De minderwaardige elementen worden steeds zoo mogelijk aan de Burgerlijke Armenzorg overgelaten. De kerkbesturen zijn algemeen van oordeel, dat die klasse van behoeftigen in geen geval tot hun terrein behoort.

Sluiten