Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan het vraagstuk der stelselmatige werkverschaffing voor bedeelden heeft zich geen enkel kerkelijk armbestuur gewaagd, noch alleen, noch in samenwerking met andere, hoewel algemeen erkend wordt, dat arbeidsschuwheid een zeer groote factor in het geheele armenvraagstuk is en de demoraliseerende invloed van het geven zonder tegenpraestatie niet hoog genoeg kan worden aangeslagen. De te Amsterdam bestaande Protestantsche Werkverscliaffing, die in geen enkel verband met de kerkelijke organen van armenzorg staat, houdt zich bezig met eene hoogere klasse van werklieden, dan onder de kerkelijk bedeelden gevonden worden1).

De arbeiders moeten zich daarvoor ook vrijwillig aanmelden.

Alleen de Evang. Luth. diaconie geeft jaarlijks eene bijdrage aan deze werkverschaffing«) en zendt haar tot werken bekwame hulpbehoevenden daarheen. De moeite, die diakenen zich getroosten, om privatim werk voor hen te vinden is daarentegen dikwijls zeer groot, maar meestal vergeefsch»). Andere methoden van ondersteuning dan het verstrekken van levensmiddelen *) of geld bestaan alleen in rentelooze voorschotten.

Van alle kerkelijke armbesturen zijn het alleen de Evang. Luth. diaconie, de Waalsche en de beide Israëlietische Gemeenten, welke een voorschotkas in werking hebben.

Het Remonstrantsche bestuur bezit wel is waar een kas, doch daar wordt bijna geen gebruik van gemaakt. Bij de hersteld evangelisch-lutherschen komt nu en dan een voorschot voor, doch het wordt als uitgaaf geboekt. Alleen bij de evang. lutherschen vormt deze eisch een steeds toenemende moeilijkheid; te veel borgen

*) Het is eigenaardig, dat ook hier een predikant, ds. P. A. Klap, oprichter is van deze vereeniging voor werkverschaffing en deze geheel bestuurt.

*) Liefdadigheid naar Vermogen en het Burgerlijk Armbestuur sloegen ook dien weg in.

*) De Vincentius-Vereeniging bv. heeft eene bijzondere afdeeling voor werkverschaffing. Wanneer echter met veel moeite werk gevonden is, en de betrokkene daarvan bericht ontvangt, doet men dikwijls de ervaring op, dat deze niet aan den oproep gehoor geeft en zich verder ook bij de vereeniging niet meer vertoont. Van daar ook de spreuk: God bidden om werk, en Hem danken, wanneer men het niet krijgt. Alle armbesturen doen deze ervaring op.

4) De kerkelijke armbesturen geven hunne bedeeling bijna geheel in geld. Het B. A. half in geld, half in natura. In Duitschland is de bedeeling in natura zeer geliefd o.a. te Berlijn, Leipzig, Frankfort, Manheim enz., daarentegen worden door Hamburg, Dresden, Elberfeld, Bremen, Keulen en een groot aantal andere steden in het geheel geen levensmiddelen verstrekt. Hamburg geeft daarentegen weer veel voor kleeding uit.

Sluiten