Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verrninderd. Physiek en moreel zijn de ziekteperioden tot veel minder pijnlijke beproevingen gewordenHbrukken minder op hei gansche gezin. Ter verlichting van het budget van het armwezen droeg zij voorloopig niet bij.

Het verzekeringswezen in verband met de terrein verschuiving laat voor de kerkelijke armenzorg theoretisch veel, practisch Weinig verwachten. De arbeidersverzekeringen komen namelijk sterk ten voordeele van den vierden stand. De armenzorg echter heeft de zorg voor den vijfden stand te haren laste. Deze dreigt te haren laste te blijven.; '.>

De Fdjksverzekeringen, sedert lange jaren in uitzicht gesteld en formeel door de He en Ie Kamer aangenomen, de Ziektëwet resp. 25 April en 3 Juni 1913, de Invahditeits- en Ouderdomsverzekering resp. 7 Maart en 3 Juni 1913, de Radenwet, welke de uitvoering dezer wetten moest verzekeren op resp. 3 Juni ICpCt en 3 Juni I913, zijri sedert dien onderworpen geweest aan zoo felle kritiek, dat de daarop ingediende Wetsontwerpen tot Wijziging geen voorspoedige afdoening voorspelden*).

De Rijksverzekeringen

»)

De kosten der ziekenverple- Ziekenhui- I Dooraderen! Door de zie-

ging betaald door: zen zelf dandezlekenj ken zelf

1898 n.*66 pers. 1.714 pers. 147 pers. 503 pers.

IB" •• ""5 „ 168 „ 152 „ +56

1000 ro.400 „ 117 „ 160 a 499

1902 ii.5SO U 170 „ 146 „ 335

1903 ii3.ros „ 231 „ i36 ,: 1425 :;

. vergelijking met de resultaten der Ziekteverzekering bv. in Duitschland

is moeilijlt te maken, daar de Ongevallenverzekering in 1884, één jaar na de Ziekteverzekering m werking trad, en de statistiek der armenzorgvereenigingen een volgen der resultaten van iedere verzekering afzonderlijk niet mogelijk maaktr

De invloed der Ongevallenrente was daardoor in Duitschland eveneens moeilijk na te gaan. Zelfs naar schatting was bij niet op té geven

Eene ondersteuning naast de Ongevallenrente was vaak niet te vermijden, daar de rentetrekkers de nog aanwezige bekwaamheid tot werken niet gébruiken konden • de concurrentie met de gezonden bleek te zwaar. Ook de rente voor de kinderen word met voldoende gevonden.

inmiiiw* l9t4 W6rd> aanSaande deze drie Verzekeringswetten, te zamen met het mmiddels (6 Febr. 1914) ingediende Ontwerp van Wet op de Ouderdomsrente in de kTo^T* Antwoord °P de begrooting medegedeeld, dat zij voor de Kamer ge£ n wT* ? worde°. «>odra de internationale verhoudingen dit Zouden gedoogen. we?te™TnP^°',1SZlgmg Van de ZieWewet, de Invaliditeits- en Ouderdomswetten, van de Ouderdomsrente en een Ontwerp-Organisatie^Wet ter vervanging van de Radenwet werden 1 Nov. 1915 ingediend. Toén op 27 Jan. 1916 de Minfate? vat

van manen.

Ï5

Sluiten