Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Lager Onderwijs.

De ervaring echter o.a. in Duitschland gemaakt noopt tot zeei groot voorbehoud op dit punt.

Eene uitgebreide arbeidersverzekering heeft eene zegenrijke uitwerking op den geheelen arbeidersstand.

Physiek en moreel weerstandsvermogen, het bereiken van een hooger levensvlak, minder zorg en lijden doen ook hun welstand en beschaving toenemen.

Deze uitwerking hebben de" verzekeringswetten eerst na twee volledige generaties gewerkt te hebben.

Tegenovergestelde factoren hebben tengevolge gehad, dat bv. in Duitschland noch van eene verhchting der lasten, noch van eene veirnmdering in aantal der hulpbehoevenden bij de armenzorg sprake is geweest.

De geheele armenzorg in de ontwikkelde Europeesche landen is eigenlijk een minimum-zorg. Men doet het onontbeerlijke, het uiterst-noodzakelijke — komt er eenige ruimte in de middelen dan blijkt de grens van het onontbeerlijke en uiterst-noodzakelijke zooveel hooger te liggen, dan de heerschende gewoonte heeft aangenomen, dat eene vermindering van lasten verder dan ooit verwijderd ligt.

Bovendien zal de toename der zwakke elementen vermoedelijk nog geruimen tijd aanhouden. Nu concurreeren deze twee ontwikkelingshjnen, physieke en moreele vooruitgang, physieke en moreele achteruitgang nog in sterke mate. Het kruisingspunt ligt echter nog zeer ver verwijderd.

De invloed der arbeidersverzekering op het armwezen in Duitschland is niet of slechts in geringe mate te bespeuren geweest. Het meeste nog in de groote steden door de ziekteverzekering.

Waarschijnhjk zal dit eveneens te Amsterdam het geval zijn. Dan echter zal het Burgerlijk Armbestuur de verhchting ondervinden en niet de kerkelijke of particuliere liefdadigheid.

Eene algeheele terreinverschuiving zal dus waarschijnlijk niet plaats vinden.

III.

Een tweede gebied, dat door de kerk verlaten wordt, is dat van het schoolwezen. Reeds het aantal leerlingen der Openbare Lagere School en der Bijzondere Lagere Scholen, naar verhouding

Sluiten