Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en huizen bestond. Slechts geleidelijk werd het baargeld in gemeentelijke en staatsleeningen belegd.

Thans vindt men in bijna alle diaconalereglementendebepahng, dat schenkingen van meer dan f 100 voor kapitaalbelegging gebruikt moeten worden. Dus hebben niet alleen de. diaconieën maar ook de onder haar staande instellingen zich tot zelfstandige vermogenscomplexen gevormd. Men vindt onder hen alle schakeeringen van rijk, bemiddeld of onbemiddeld in een enkele stad»).

Deze kapitaalvorming gaat dopf vererving nog steeds voort.

Hoe groot de schenkingen zijabhjkt daaruit, dat aan legaten door de drie groepen, alleen voor Amsterdam, te zamen bijna twee milhoen gulden in den tijd van vijf jaar (1898—1903) ontvangen werd ■). De Kath. kerk erfde daarvan meer dan één milhoen

2 Hoe de diaconale vermogens beheerd worden is een interne aangelegenheid. Een feit is echter opvallend. Bij het groote aantal instellingen van kerkelijke en particuliere besturen ligt het voor de hand, dat datgene, wat voor de armen ter beschikking is, zooveel mogelijk daarvoor gebruikt wordt. M.a.w. dat elke besparing wordt aangegrepen om het aanwezige kapitaal zoo winstgevend mogelijk te maken. Waar het oeconomische leven reeds lang de coöperatie heeft aangegrepen om door gezamenlijken aankoop voor allen het nadeel te ontgaan, dat de onvoordeelige prijzen van den detailverkoop medebrengen^Sfjn de armenzorgorganen in deze zaak inSft geheel niet meegegaan. Bijna alle betrekken hunne levensmiddelen en andere waren uit kleine winkels. Bij de Evang. Luth. Gem. bv. betrokken zelfs haar weeshuis, hare Oudemannen- en vrouwenhuis en hare hofjes de turf ieder voor zich, eveneens voor alle andere verbreiksartikelen. Hetzelfde gebeurde bij andere armbesturen.

Van Ger. zijde werd er de nadruk op gelegd, dat rren de geloofsgenooten gaarne iet* zou gunnen — het schijnt echter eene verkeerde opvatting het belang der armen bij een begunstiging van winkels achter te stellen. De zuiverheid van het vraagstuk wordt daardoor vertroebeld. Middenstandspolitiek mag onder de hand niet gevoerd worden. Wikt aan de inwendige zending toegestaan kan worden wegens het doel der geestelijke verheffing, kan aan de kerkelijke armbesturen om die reden niet worden veroorloofd. Welke besparingen bij den gezamenlijken inkoop van boonen, gort, rijst, thee en koffie, zout, turf en steenkolen, enz. voor de talrijke inrichtingen gemaakt moeten worden, .blijkt reeds uit de groote hoeveelheden, welke noodig zijn. Eene moeilijkheid is gelegen in het verschil van qualiteit —- de eene inrichting kan hare verpleegden veel betere waren geven, dan de andere. Men mag aannemen, dat door een gemeenschappelijke handelwijze moeilijkheden bij den inkoop, in het opslaan, het toezicht en de distributie gemakkelijk zouden zijn te voorkomen en de besparing zeer groot zou zijn. 2)

Amsterdam. Legaten en l„ I

schenkingen aan de: I"**' kerk Kath- kerk Isr- ^m. \

1898 f 150.205 f 211.883 | f 42.463 I

1899 - 46.133 - 28.876 - 37.426

1000 - 158.449 " 783-626 - 44.024

I90T - 29.688 - 111.457 - 16.443

r902 - 51.277 I - 109.363 - 3.506 I

I0°3 *) - 107.969 j - 32-534 1 - ir.070 |

I f 543-721 |f 1277 740 | f 154-932 | Totaal f 1.956.393

Sluiten