Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heken stegen in aantal. Het opvallendst is echter het cijfer van hen zonder godsdienst. Zij bedroegen in 1899 30.157 personen, in I909 hadden zij zich meer dan verdubbeld — telden dus niet minder dan 118 personen per duizend inwoners*).

De Vrije Gemeente *) verdubbelde. Relatief nam het aantal der Protestantsche inwoners af, evenals der Israëlieten. Daarentegen namen de kathoheken ook relatief toe. .

De verschuiving vertoont zich in het geheele land.

Alle provinciën namen deel aan de verhoudingsgewijze vermindering der Ned. Hervormden; het grootst was dit in Friesland en Zeeland.

Overal was daarentegen ook eene verhoudingsgewijze vermindering der roomsch-katholieken te constateeren, met uitzondering der twee Katholieke provinciën: Noord-Brabant en Limburg.

De vermeerdering van het aantal personen zonder godsdienst was relatief het grootst in Noord-Holland en Friesland, het kleinst in Noord-Brabant. De mannen namen een grooter aandeel aan deze beweging dan de vrouwen*).

In deze getallen spiegelt zich maar al te duidelijk de stand van zaken af.

De vorming van secten, welke in de laatste halve eeuw in steeds sterkere mate plaats heeft en dikwijls eene oplossing van de Protestantsche kerk vreezen doet, vertoont zich hier op scherpe wijze.

Over het geheele land werden, na de volteteiling van 1899, niet minder dan 73 kleinere kerkelijke secten aangegeven (de Hernhutters en de Schotsche Gemeente niet medegerekend).

Voor de diaconieën is deze verandering van het ledental een voortdurend gevaar voor hun armenzorg, vooral waar de achter-

*) Vexhoudingscijfers der bevolking van Amsterdam naar godsdiensten ingedeeld.

Per 1000 inwoners 1859 1869 J 1879 1889 1899 1909 Totaal

I I I I I

Prot 668.7 667.5 649-4 622.6 598.1 522.3 1859 = 243-304

Kath 218.1 218.0 219.8 225.3 236.3 237.0 1869 => 264.694

Isr 110.8 113.2 127.1 133.5 H5-6 107.7 1879 == 317.011

Andere 0.3 0.2 0.1 0.5 0.1' 14-5 l889 = 408.061

Geen 2.4 1.3 3.8 18.6 59.0 118.2 1899 = 510.853

| | rgog = 566.131

*) Vgl. Armenpflege in Amsterdam, pag. 208.

*) Statistiek van Nederland. Uitkomsten der Volkstelling 1899—1909.

Sluiten