Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van uitging door toenmaals nog niet gebruikelijke middelen: de bevordering van volkszangvereenigingen, de bestrijding van het drankmisbruik *), enz.

Er werd onderwijs gegeven, voordrachten werden gehouden, enz.

Hij legde de basis voor de geheelonthoudersbeweging in Nederland ").

Deze zelfstandige vereeniging streed met de grootste energie tegen de ruwheid en zedeloosheid van het volk.

De strijd met het pauperisme was aangebonden en is tot op heden voortgezet.

Ingevolge dit voorbeeld begonnen meerdere predikanten met dit soort werk, doch zonder het succes, dat het Koning Willemshuis beleven mocht.

Zij stichtten wijkvereenigingen, enz., ook om eene zedelijke opheffing van de armste klasse te bewerken.

Tegelijkertijd kwam échter het tweede element, de ontevredenheid met de kerkelijke werkzaamheid, sterk tot uitdrukking.

De predikanten namen zelf de verstrekking van materieele hulp ter hand. Wat de Kerk niet gaf moest door haar dienaren aangevuld worden.

Deze stichtingen van predikanten zijn langzamerhand tot kleine diaconieën aangegroeid, met bedeeling, huisbezoek, ziekenzorg, enz. Ze staan in geenerlei verbmding, noch met de kerkelijke organen der armenzorg, noch met elkaar, ofschoon eene toenadering tot den diaconalen arbeid hier en daar tot de wenschen en pogingen behoort").

De diaconie als zoodanig had eigenlijk dit werk op zich moeten nemen, dat nu noodgedwongen door de predikanten en particulieren uit eigen middelen verricht wordt. Hier ligt het tastbaar bewijs hoe hoog haar nood door hare eerste dienaren beschouwd werd.

Deze zg. Wijkgebouwen of -lokalen, in de wijk van den predi-

x) Hij heeft weten te bewerken, dat de toentertijde ontbrekende waterleiding door eene particuliere vereeniging voor de volkswelvaart werd aangelegd.

2) Eenzelfde positie, echter eerder (1830) heeft ds. Rautenberg in Hamburg ingenomen, evenals van Scheltema in Amsterdam krachtig van uit Engeland daartoe opgewekt. Wichern, stichter van het Rauten-Haus was leeraar aan de Zondagsschool van Rautenberg.

*) Ook vermeld in de „Bijzondere Conferentie van de Vereeniging van diakenen". Maandblad voor Kerkelijke Armenzorg No. 4—3, April 1911.

Sluiten