Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kant opgericht, zijn te Amsterdam tien a twaalf in getal. Slechts één gebouw staat onder een kerkelijk bestuur. Aan deze wijkgebouwen zijn verschillende kleine particuliere vereenigingen verbonden, welke werken voor liefdadige doeleinden.

De gezamenlijke som der bedeeling wordt ongeveer geschat op ± f 3.000—f 4.000 per wijkwat, als die schatting juist is, voor hen een gezamenlijke uitgave voor weldadige doeleinden van ± f 30.000 zou beteekenen *).

De Ned. Hervormde diaconie geeft voor de geheele bedeeling driemaal zooveel — de Evang. Luthersche diaconie ongeveer dezelfde som per jaar uit").

Een oogenblikkelijke, snelle hulp is meestal het doel, daar de logheid van het diaconaal bestuursapparaat en de strenge bepalingen der diaconie dit onmogelijk maken.

Het valt moeilijk te beoordeelen, of men voornemens is de

l) Omdat nauwkeurige opgaven ontbreken, wordt deze schatting ingevolge persoonlijke mededeelingen gemaakt.

») Hiertoe worden de dikwijls hooge sommen niet gerekend, welke van particuliere zijde verschaft en aan enkelen geschonken worden, die zich maatschappelijk op een hoogeren trap bevinden dan de gewone armen.

') Door vriendelijke bemiddeling van den toenmaligen predikant Dr. J. Lammerts van Bueren zijn we in staat den financiëelen toestand van één van deze wijkgebouwen nader aan te geven (1912).

Door aankoop en verbouwing kwam de Wijkcommissie in het bezit van een gebouw tot een gezamenlijke waarde van ± f 40.000, waarvan de helft door vrijwillige gaven bijeengebracht werd, evenals de inventaris ad ± f 1600.

De hypotheekrente en de exploitatie eischt jaarlijks ± f 1.600, waarvan f 1.400 door onderhuur gedekt wordt en het deficit ad f 200 wederom door giften gedekt wordt.

Als (ongeveer) vaste bijdragen welke eveneens uit schenkingen bijeenkomen zijn te noenten:

Buiten f 250 der exploitatierekening

en - 120 als loon en vrije woning voor de conciërge en familie

- 260 als loon voor de wijkverpleging

- 540 aan melk en eieren

- 120 aan brood en aardappelen

buitendien - 200 aan huur voor 3 lokalen voor de kinderbewaarplaats, welke een speciale boekhouding en bestuur bezit.

Totaal f 1490

Er bestaan echter talrijke kleine ondersteuningen, zooals bons voor voedsel, brandstof, huisraad, afgelegde kleederen, enz., die nog een groote plaats innemen, welke in geldswaarde niet geschat of te schatten zijn.

Welwillend zijn ons door één der kransjes van een Wijkgebouw (van den toenmaligen predikant dr. J. J. van Noort) eenige inlichtingen gegeven (1912). De zustervereeniging „Maria" deelde het volgende mee: De behoeftigen zijn meest van middelbaren leeftijd: bij uitzondering bevinden zich daaronder eenige jonge weduwen of jonge vrouwen. Het budget beliep over ± f 700. De leden van het kransje onderzoeken het geval en de verdere inlichtingen worden door de Vereeniging L.N.V. enz., ingewonnen. De arbeid bepaalt zich tot de wijk van den predikant. De armen moeten lid der Ned. Herv. kerk zijn. De ondersteuning geschiedt in geld en natura.

Sluiten