Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ia zijn rijen als medewerker slechts diegenen op, die instenunen met zijn geloofsbekentenis *).

Zijn Evangelisatiesysteem toont eene groote eigenaardigheid. Alles wordt naar een numeriek resultaat afgemeten. Wordt een stad „aangegrepen" dan moeten de werkzaamheden een onmiddellijk succes opleveren, meestal bestaand in het aantal der „bekeerden" ; is dat niet het geval, dan wordt de betrokken officier teruggeroepen. Een bekwaam officier, d.w.z. iemand, die meer resultaten bereikt, neemt zijn plaats in. Vandaar de luide en ongewone manier om de aandacht te trekken. Dit, ook in het maatschappelijk werk doorgevoerd, heeft ten gevolge, dat steeds eene schiftingder krachten plaats vindt evenals eene verhooging der bekwaamheden op dit gebied, waartoe de systematische opvoeding tot dit soort werk nog de eerste voorwaarde is. De graad van het succesgeeftdendoorslag. Mts. Booth legde eens in haar voordracht voor zakenmenschen gehouden: (BusinessprinciplesinReligion), den nadruk op de consequente toepassing van het „zakenbeginsel": Voordeel is het doel, dat alle menschen zich in iedere zaak of werk voorstellen en niemand verbeeldt zich, dat zij zich voortdurend zullen afsloven om de bedrijfsmachine in gang te houden, zonder dat zij daaruit een flinke winst slaan. Nu, waarom zouden wij niet datzelfde beginsel in den godsdienst huldigen, d.w.z. waarom zouden wij ons niet aangorden om zóó te werken, dat wij kans op succes hebben?" Het bereiken van resultaat is de taak van het geheele leger. Een zakenman zou niet deskundiger kunnen zijn, niet vlugger de zwakte van een der afdeelingen bemerken en haar versterken, dan dit door de bevelen van den generaalen zijn bestuurders gedaan wordt. Daaruit vloeien de zeer snelle en plotselinge verplaatsingen voort, welke onbeperkt geschieden, en het geheele bestuurshchaam in voortdurende wisseling houden.

Als organisatie is het Leger des Heils zonder twijfel eenig in zijn soort. Eene eigenaardigheid ligt ook in zijn financieel systeem.

Ieder officier heeft den plicht alle onkosten van zijne afdeehng, ookzijnlevensonderhoud, te bekostigen. Alleen het Hoofdkwartier en de staf-officieren genieten eene kleine toelage. Het geheele systeem concentreert zich in het verbod om schulden te maken

i) zie over het succes van het Heilsleger als secte de interessante enquête van de Daily N«ws in 1904. The religieus Life of London by John Manson. TheSalvation Army and the public, 1906.

Sluiten