Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Het „Industrieel Tehuis", dat huisvesting en werkverschaffing aan mannen verleent*).

II. Metropool, dat spijzen en huisvesting tegen betaling, naar klassen ingedeeld, verleent, het.karakter van een volkslogement dragend*).

III. Het zgn. „Barmhartigheidswerk", eenbescheidencentrum, een huisje of een paar kamers, van waar uit de Zusters haar reddings- en ondersteuningswerk verrichten in de naburige sloppen stegen of volksbuurten*).

IV. Het Reddingshuis, een tehuis voor gevallen meisjes*). Het Leger des Heils had in totaal in Amsterdam een budget

van bijna f 70.000 in 1908, van f 80.000 in Ï913 *) en van bijna f 100.000 in 1916 *), waarvan een groot gedeelte door de producenten of de consumenten betaald wordt.

Als zuiverste ondersteuningsarbeid zijn de werkzaamheid en de uitgaven van de sloppenpost aan te merken. De kosten van de drie andere inrichtingen worden deels uit schenkingen, deels uit directe inkomsten bestreden.

„Zich-zelf^bedruipend" zijn zij dus in geenen deele, deze omschrijvinggeldtalleen voor hare verhouding tot het Hoofdkwartier.

Jaarlijks worden dus belangrijke sommen voor het maatschappelijk werk geschonken.

Er wordt in de omgrenzing van de massa der hulpbehoevenden geen beperking gemaakt. Feitelijk bestaan de werkers in het „Industrieel Tehuis" uit menschen zonder woonplaats, uit vagebonden of zwervers. Langer dan 6 maanden mogen zij er

*) In 1908: uitgaven f 31.630, inkomsten f33.075; in 1917: uitgaven f46.075, inkomsten f46.919. Ontvangsten uit arbeid der mannen, uit collecten en subsidies.

*) In 1908: uitgaven f 30.774, inkomsten f 30.160. In 1917: uitgaven f 55.061, inkomsten f 56.530. Inkomsten uit pensiongeld, spijsverkoop, nachtlogies en bonboekjes, welke aan de inwoners van Amsterdam verkocht worden. Eene subsidie uit het centrale maatschappelijke fonds. Hier zijn 30 bedden a 50 cent per nacht zonder ontbijt; 70 tegen een gemiddelden prijs van 15 cent. Waren alle bezet, gedurende zoo dagen per jaar, dan zou de ontvangst reeds f 5.100 bedragen.

*) In 1908: uitgaven f 3.930, inkomsten f 3.853; in 1917: uitgaven f 4.556,[inkomsten f 4.536. Inkomsten uit bijdragen en schenkingen.

*) In 1908: uitgaven f13.003, inkomsten f13.087. In 1917: uitgaven f 17-873, inkomsten f 17.336. Inkomsten uit handenarbeid der inwoonsters en uit pensiongeld voor eenige verpleegden. Jaarlijksche contributies, schenkingen en subsidies.

5) Hiertoe behooren, zooals vanzelf spreekt, niet de uitgaven van het Hoofdkwartier, noch alles wat met het eigenlijke zendingswerk in verband staat. Het handelsdepartement levert ook hier aan alle afdeelingen zijne waren. De drukkerij met den verkoop van den „Strijdkreet" is eene belangrijke bron van inkomsten.

Sluiten