Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu eens slechts voor eene bijzondere categorie van hulpbehoevenden, dan weer zonder eenige beperlcing.

Deze 40 bedeelende vereenigingen kunnen verdeeld worden in volgende rubrieken.

Er bestonden:

9 vereenigingen met een budget van .... f 100— 500

10 „ „ „ „ „ - 500—1.000

11 „ „ „ „ „ - 1000—5.000

1 „ „ „ „ „ - ± 9.000

4 „ „ „ „ „ - 12—13.000

1 „ „ „ „ „....- 40.000

1 „ „ „ „ „ - 230.000l)

3 „ onbekend.

De totaal-uitgaven voor de particuhere armenzorg bedroegen dus:

voor groep A circa f 60.000

voor groep B circa - 695.000

voor groep C circa - (niet te schatten)

voor groep D circa - 402.000

Totaal-generaal fi. 157.000

Een totaalcijfer van f 1.500.000 of meer zal eerder juist zijn.

In een laatste afdeehng kunnen de vereenigingen tegen drankmisbruik samengebracht worden, die tezamen met de talrijke vereenigingen voor geestelijke en lichamelijke ontwikkeling (voordrachten, sport, muziek) geleidelijk het terrein van de armenzorg verlaten om over te gaan naar het gebied der volksveredeling.

Eenige der particuliere vereenigingen dornineeren door hun omvang sterk het armwezen van Amsterdam.

In de eerste plaats de Ver. Liefdadigheid naar Vermogen, welke den stoot gaf in tal van andere steden aan de oprichting van vereenigingen met nieuwe methodes en welingerichte organisatie.

De Vereenigingen voor kindervoeding en kinderkleeding, welke het behoeftige schoolkind ondersteunen.

De Toevlucht voor Dakloozen en de Vereeniging Hulp voor Onbehuisden, welke tot een ware uitkomst voor de veriatenen

*) Deze cijfers werden door de enquête verkregen. Officieele gegevens werden na 1910 niet bewerkt. Het eerstvolgend officieele (statistische materiaal loopt over 1914, is dus wegens de 4 oorlogsmaanden bezwaarlijk te vergelijken met normale jaren. Het budget van de Vereen. L. n. V. b.V. verhoogde met ± f 100.000. De verder te vergelijken gegevens toonden echter weinig stijging.

Groep E.

Sluiten