Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men spoorwegen bh' duizenden kilometers noodig heeft, moet men nieuwe lijnen leggen in eene streek, waar reeds een spoorweg is.

Het zou volkomen ongerijmd zijn om twee lijnen naast elkander te laten loopen; veel beter zou het zn'n om eene andere streek te helpen, door eene ln'n aan te leggen in eene andere rigting.

Ik zal nu even het punt van exploiteren der ljjn laten rusten en spreken over de rigting.

Ik heb gezien dat deze ongeveer dezelfde is, als die, welke in 1863 door den heer de Seyff opgemeten is, te gelijk met eene ln'n direct langs Tjibaroesa en het dal der Tjibehet naar de vlakte van Tjiandjoer. Waar wat is nu het verschil tusschen die twee lijnen?

Wanneer men thans van Tandjong-Priok uitgaat (want van daar moet moet men nu aanvangen, hetgeen vergeten is; men gaat altijd uit van de ln'n Batavia—Buitenzorg, en men vergeet dat men 16 millioen uitgeeft voor eene groote haven, die het eindpunt van het spoorwegnet moet worden en in directe verbinding moet staan met het binnenland) — wanneer men, zeg ik, thans van Tandjong-Priok uitgaat en verder de rigting volgt die reeds in 1863 is opgemeten, langs Tjilingsie en Tjibaroessa, kan men de Preanger, het punt waar de lijn met die uitgaande van Buitenzorg zou zamenvallen, bereiken met 60 kilometer korter weg af te leggen op 172, dat is dus een verschil van meer dan een derde; met 2 kilometers in plaats van 3 te doorloopen, kan men er komen.

Wanneer ik nu de Indische tarieven naga, die zeer hoog zn'n, en meestal een dubbeltje per ton en per kilometer vorderen, dan wordt iedere ton uit de Preanger, die dien omweg van 60 kilometers moet maken, gedrukt met ƒ 6. De bloei èn van de haven èn van de Preanger wordt daardoor tegengewerkt.

Uit de gegevens, die de Minister zoo goed geweest is aan de Kamer mede te deelen, heb ik een klein lengteprofil gemaakt van de beide rigtingen, dat ik hier aan de leden aanbied; daaruit zal men zien, dat de rigting van de Regering over twee bergen gaat, behalve de 60 kilometers omweg, terwn'1 de directe rigting gaat over slechts één berg, die lager is dan de laagste berg, die volgens het Regeringsplan moet worden overgegaan, hetgeen een verschil geeft van 657 meters in klimming en daling minder bjj de directe ln'n, dan bij de Regeringsljjn.

Wanneer ik nu het getal van 60 kilometers omweg vermeerder met de grootere lengte, die geacht kan worden gelijk te staan met het nutteloos klimmen en dalen van 657 meters, alleen om van Buitenzorg uit te gaan, in plaats van de haven als uitgangspunt te nemen, dan komt mjj de rigting der Regering geheel onaannemelijk voor. Men drukt, ik herhaal het, daarmede de ontwikkeling van de Preanger en belemmert de toekomst van de haven te Tandjong-Priok.

Ik geloof dat de Regering zich in het belang van die zoo dure haven niet moet afhankelijk maken van de ljjn Batavia;—Buitenzorg.

Sluiten