Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik heb reeds by eene vorige gelegenheid het voornemen gehad die bedenkingen in het midden te brengen, doch tegenover een regtsgeleerde als de heer Wintgens staande, heb ik my' daaraan niet willen wagen, voor 'dat ik, ook voor zooveel my' betreft, by' regtsgeleerden van naam onderzocht had of myne bedenkingen juist waren. Zy' zyn geheel en al gelijkluidend aan die, welke de geachte afgevaardigde uit Amsterdam aangevoerd heeft, en daarom zal ik er de Kamer niet ten tweeden male mede lastig vallen.

Ik wensch er slechts nog iets by te voegen.

Ik moet in de eerste plaats er op wy'zen — hoewel het geen afdoend punt is, maar eene zaak, die overweging verdient — dat de vier overeenkomsten met de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij aangegaan, een onafscheidelijk geheel uitmaken, zoodat wanneer ook slechts een van die overeenkomsten afgestemd werd, de drie anderen ook vervallen zouden zyn.

Ik herhaal, dat dit in zooverre niet alles afdoet tot de bedenkingen van den geachten afgevaardigde uit 's. Gravenhage, maar het is een punt, waarop ik toch de aandacht der Vergadering wensch te vestigen.

Wanneer by voorbeeld de Kamer het contract, dat aangegaan is tot spoorversmalling der lijn Samarang-Vorstenlanden, niet mogt goedkeuren, dan zou ook dat betrekkelijk den verkoop van den spoorweg Batavia— Buitenzorg niet meer geldig zyn.

Wat het hoofdbezwaar van den geachten afgevaardigde uit 's Gravenhage betreft, zoo zou ik, indien ik nog iets te voegen had by' hetgeen door den geachten afgevaardigde uit Amsterdam gezegd is, het volgende in bedenking moeten geven.

Instemmende met het gevoelen van den geachten afgevaardigde uit Amsterdam, dat er hier van geen voorwaarde in civielregtelyken zin sprake kan zyn, geloof ik, dat de geachte afgevaardigde uit den Haag te veel uit het oog verliest, dat het hier geldt eene publiekregielijke quaestie en geen privaatregtelijke. Hier is uit publiekregtely'k oogpunt bedongen, dat het contract niet geldig zou zijn, niet zou bestaan zelfs, indien de wetgevende magt er niet in had toegestemd. Wy hebben dus hier niet met civiel regt te maken, maar met de vraag: welke bevoegdheid heeft de wetgevende magt op dit terrein? De bevoegdheid van de Tweede Kamer om wetsontwerpen te amenderen, om daarin veranderingen te brengen, wordt door het contract niet verkort De Tweede Kamer is geheel vry in haar oordeel over deze wet. Men zal my' toch wel toestemmen, dat de bevoegdheid van de Tweede Kamer contractueel niet verkort kan worden. Ik ga nog verder: wanneer de beide Kamers der Staten-Generaal het wetsontwerp betreffende de concessie hadden aangenomen; dan zou de Kroon, krachtens art. 114 der Grondwet, haar regt van veto nog mogen doen gelden. Men versta my' wel; ik zeg niet, dat dit m casu raadzaam zou wezen, anders dan in zeer buiten gewone omstandigheden; maar regtens

Sluiten