Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een ander punt betreft de bijdrage. Daaromtrent kan ik kort zyn, want ik stem, wat dit punt betreft, geheel overeen met hetgeen de geachte afgevaardigde uit Zuidholland er van heeft gezegd.

Het eenige wat in aanmerking zou moeten komen by de verdeeling van die algemeene lasten van de beide deelen van het Koninkrijk, zou wezen of men ordeshalve welligt niet ten laste van de Indische begrooting zou moeten brengen uitgaven die op de Staatsbegrooting staan en die ten behoeve van Indiƫ worden gedaan. Misschien zyn daarvoor wel termen te vinden. Vele berekeningen zyn daaromtrent reeds gemaakt.

In het Verslag der Kamer wordt de wensch uitgedrukt om de Indische bijdrage op te voeren tot een minimum van 10 millioen. Wanneer het denkbeeld, zoo even geopperd, verwezenlijkt zou kunnen worden, dan nog zou men lang moeten cijferen om tot 10 millioen te komen. Berekeningen van dien aard zyn dikwijls gemaakt, de hoogste die my' voorkwam was 5^2 millioen, maar als men de details nagaat, stuit men echter op een aantal kleine vergissingen.

Onder die 5V2 millioen by voorbeeld kwamen voor een aantal uitgaven die op de Staatsbegrooting staan, maar die reeds met de Indische begrooting worden terugbetaald.

In dit opzigt heerschen er dwaalbegrippen, die ik ook, men vergeve het my, in het Verslag der Kamer heb teruggevonden. Er wordt daar melding gemaakt van uitgaven die op de Staatsbegrooting staan, bij voorbeeld voor onderwys, militaire akademie, opleiding van Indische anbtenaren enz. ,welke allen in verband tot Indie staan. Maar dit bepaalt zich tot de bezoldiging van drie hoogleeraren aan de Akademie te Leiden. De kosten voor opleiding van Indische officieren worden reeds nu uit de Indische begrooting bestreden.

Voor posterijen, staat, wat Indiƫ betreft geen enkele cent op de Staatsbegrooting. De eenige post van belang die op de Staatsbegrooting voorkomt, is de uitgave voor Marine.

Ik ben met myn ambtgenoot van Marine reeds in overleg getreden om te berekenen hoe die post op de Indische begrooting gebragt zal kunnen worden.

In het Verslag wordt ook het gevoelen uitgedrukt dat sommige leden in deze opdry'ving van uitgaven en het aanleggen van verbindtenissen voor de toekomst, zoo al geen toeleg, dan toch den grond bespeurden, om de Indische by'dragen ook voor het vervolg aan Nederland te onttrekken.

Ik verzeker gaarne, dat noch by' my, noch by' de Regering een toeleg bestaat van dien aard.

Integendeel. De voordragt tot belastingheffing van Europeanen bewijst, dunkt my, duidely'k dat het geenszins myn bedoeling is, om het daarheen te leiden dat ook in de toekomst elke by'drage uit Indische baten aan den Staat zal worden onthouden. Wanneer men de uitgaven voor de beide groote deelen des Ry'ks op de begrooting uittrekt en zelfs

Sluiten