Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zulks was een gevolg van de talrijke concessieaanvragen tot aanleg van spoor- en tramwegen, terwijl bn' de beoordeeling daarvan een vaste lyn moest worden aangenomen.

Wat die aanvragen aangaat, zn' er hier op gewezen, dat bij G. B. van 18 Maart 1881 No. 5 concessie werd verleend voor eene stoomtramlijn welke zou leiden tot de oprichting van de Samarang—Joana Stoomtram Maatschappij 6) en dat aan den heer H. J. Meertens en de firma Tiedeman en van Kerchom eene concessie werd uitgegeven, waaruit de Bataviasche Oosterspoorweg voortkwam. Bn' G. B. van 18 Januari 1882 No. 8 werd nog concessie verleend voor den spoorweg loopende van Tegal over Bandjaran naar Balapoelang met een zijtak van Bandjaran naar Pangka (Java Spoorweg Maatschappij). 6)

Voor de talrijke andere aanvragen voor particuliere lijnen wordt behalve naar deel I en II der Indische Spoorwegpolitiek verwezen naar de jaarverslagen van de S. S. over 1880 tot en met 1884 en de Koloniale Verslagen van die jaren. 7)

Ook omtrent de opnamen door den dienst der Staatsspoorwegen in dit tijdvak vindt men in de jaarverslagen der S .S. tallooze gegevens.

Vermeld dient nog te worden, dat de Inspecteur-Generaal der S. S. den 28sten October 1882, (brief No. 4829) een voorontwerp voor de ln'n Tjilatjap—Tjitjalengka met zijtak Waroengbandrek—Garoet indiende, welk voorontwerp reeds in 1877 en '78 door den hoofdingenieur D. N.

5) Zie deel I Hoofdstuk V § 1.

6) Voor de Bataviasche Oosterspoorweg Maatschappij zie deel I Hoofdstuk 1 §§ 2 en 7 en deel VII hoofdstuk IV, voor de Java Spoorweg Maatschappij deel I Hoofdstuk 1 §§ 3, 4 en 7.

7) De Deli Spoorweg Maatschappij dankte hare concessie aan een aanvrage van de Deli Maatschappij welke in Oct. 1881 werd ingewilligd De geschiedenis dier Hjn zal later afzonderlijk behandeld worden bij de geschiedenis dèr spoorwegen op de Buitenbezittingen.

Omtrent de verbinding Djokja—Tjilatjap berustten eind 1883 de volgende concessieaanvragen bij de Indische Regeering:

le. Van de heeren J. K. Kempees en Tb, A. M. Ruys voor een spoorweg van Semarang over Oengarang, Ambarawa, Magelang, Djokjakarta en Poerworedjo naar Tjilatjap, met een zijtak van Ambarawa over Bojolali naar Soerakarta, en voorwaardelijk de verbinding Poerworedjo—Magelang.

2e. Van de Factory der Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia voor een spoorweg van Tjilatjap over Karang-Anjer, Koetoardjo, Poerworedjo en Sentoio naar Djokjakarta.

3e. Van de heeren A. W. Egter van Wissekerke en M. A. van Walcheren voor een spoorweg van Tjilatjap over Poerworedjo naar Djokjakarta, met zijtakken van Poerworedjo over Magelang naar Willem I en van Djokjakarta naar Magelang.

Deze drie aanvragen, die in hoofdzaak hetzelfde beoogden, namelijk daarstelling van de verbinding van Tjilatjap met Djokjakarta en Semarang, werden in advies gehouden, in afwachting van de beslissing van het Opperbestuur omtrent den verderen aanleg van spoorwegen door en voor rekening van den Staat (G. B. van 19 Februari 1884 No. 3).

Sluiten