Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spoorweg met het materieel, de rails en onderliggers zich bevinden, wordt in de Memorie van Beantwoording aangetroffen. Rapporten, kaarten als anderzins, processen-verbaal van bevinding, ontbreken ten eenenmale, zoodat wij by' de bekrachtiging van dezen belangrijke koop alleen op die aanhaling zullen moeten afgaan. De geruchten omtrent de wijze waarop die spoorweg was aangelegd, luidden van den aanvang af zeer ongunstig, zoodat zelfs de commissie, indertijd van Regeringswege ingesteld tot opneming van dien spoorweg, alvorens hn' voor het verkeer zou worden geopend, adviseerde, om daarmede nog te wachten, totdat de door haar gewenschte herstellingen zouden zn'n aangebragt. Een nader onderzoek van andere deskundigen heeft de beweringen van de eerste commissie omvergeworpen of wederlegd, zoodat men, na het aanbrengen van eenige kleine verbeteringen, toch tot de exploitatie van den spoorweg besloten heeft, en de Regering niet langer geweigerd heeft de opening te vergunnen. Er zijn evenwel sedert dien tijd jaren verloopen. Zeer waarschijnlijk is het, dat die spoorweg dus binnen korten ty'd zeer aanzienlijke kosten zal vereischen. In elk geval kan men er zeker van zijn, dat de overname van den spoorweg de Regering in de noodzakelijkheid zal brengen om de stations-gebouwen te verbeteren, en tevens nieuwe kosten te doen voor de verbinding van den spoorweg Tandjong-Priok met Batavia.

By de onzekerheid in hoedanigen staat de spoorweg Batavia—Buitenzorg zich bevindt, en by de omstandigheid, dat de exploitatie van die ln'n tot hiertoe zeer goed is toevertrouwd geweest aan die spoorwegmaatschappij, en in aanmerking nemende, dat het verkeer van TandjongPriok met Batavia geen zoodanig belangrijk voordeel voor den Staat belooft, dat daardoor de overname van den spoorweg zou gewettigd worden, meen ik, dat de tegenwoordige financiële nood, waarin zoowel Indiö als Nederland verkeert, en de groote werken, die de Regering zich voorstelt in Indië te ondernemen — waarvoor ik haar dank zeg — het verbieden in eene uitgaaf van zes millioen te bewilligen".

De heer Mr. W. baron van Goltstein, Minister van Koloniën antwoordde (Handelingen bl. 49): „Mijnheer de President! De overname van de lyn Batavia—Buitenzorg door den Staat is steeds een geliefkoosd denkbeeld van my" geweest, maar, wanneer op dit oogenblik, in de tegenwoordige financiële omstandigheden, een middel ware geweest om dat geliefkoosd denkbeeld niet te verwezenlijken en toch te gelijker tijd 'slands belang te behartigen, dan zou deze overeenkomst niet gesloten zyn.

Ik wensch slechts met een enkel woord te antwoorden op de twee door den geachten afgevaardigde behandelde punten.

De geachte afgevaardigde vroeg, waarom de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij niet verder belast kan blijven met de exploitatie van de lyn Batavia,—Tandjong-Priok.

Sluiten