Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goederen, bagaadje en ligt goed. De zware goederen komen er niet; die blijven aan de praauwen overgelaten.

Nu is volgens het Koloniaal Verslag eene wijziging van de concessie aan de firma Dummler en Co. te Batavia om de paardentram in eene stoomtram te veranderen, gegeven. Men zou met die nieuwe maatschappij kunnen onderhandelen.

Eindelijk het beroep op de aandeelhouders.

Be heb wat anders ondervonden dan de Minister van Koloniën. Aan mn' is gezegd en geschreven: wij hooren dat gy, aandeelhouder, zoo tegen de wet zy't; daar begrijpen wy niets van; neem de wet toch aan".

De heer Mr. W. de Sitter (Handelingen I bl. 71): „Hoewel zeer dankbaar voor de door den Minister welwillend gegeven inlichtingen, ben ik daardoor tot myn leedwezen niet voldaan.

De Minister zeide dat het in het Verslag was voorgesteld alsof de Indische spoorwegmaatschappij het onderhoud zou hebben laten loopen. Ik geloof dat de Minister dan de strekking van het Verslag niet goed gevat heeft en aan de Commissie van Rapporteurs eene bedoeling toeschryft die die Commissie niet heeft gehad. Ze bedoelde niets ten nadeele der maatschappij, ze constateerde eenvoudig een feit.

Ik lees daar: „„dat men niet moet voorbijzien dat in den laatsten ty'd „door de maatschappij weinig, niet meer dan het onvermijdelijke"" aan weg en materieel is besteed geworden. En dat wordt juist door de feiten bewezen. Wel gewaagt de Minister van vernieuwing van spoorstaven; doch wat beteekent dat? Er zyn vernieuwd 16495 meter spoorstapen; de lyn is lang 58 kilometer; er moeten dan nog vernieuwd worden 31505 meter; dat cijfer der vernieuwing bedraagt dus ter naauwernood 1|3 van de lengte der geheele lyn.

Verder beweerde de Minister dat het cijfer van 6 millioen van den beginne af werd genoemd, doch door my werd het voor de eerste maal aangetroffen in de Nota, terwy'1 ook nog als jaarlijksche uitgaaf wordt vermeld ƒ 35040, die dus omdat ze jaarlijks terugkeert, niet in de 6 ton kan begrepen zyn, die slechts eene uitgave in eens vormt.

De Minister stelt vertrouwen in de gemaakte berekeningen van de deskundigen. Het spyt my' dat ik geene gronden heb vernomen die my dat vertrouwen kunnen doen deelen; ik blyf die begrooting als te laag beschouwen op grond der ervaring, die leert dat zulke cijfers later altijd veel hooger worden. Be zal dus tegen het wetsontwerp stemmen".

De heer Mr. A. van Naamen van Eemmes sprak (Handelingen I. bl. 72): „Een enkel woord slechts om te motiveren, waarom ik, die steeds tegenstander van Staatsspoorwegen ben geweest, zoo hier als in Indië, met overtuiging vóór dit wetsontwerp zal stemmen.

Over het koopcy'fer in verband met de inkomsten, kan niemand bezwaar gevoelen als hy' de zaak beschouwt als geldbelegging. De kosten

Sluiten