Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een vraag van den hoofdvertegenwoordiger der Ps. S. M. den heer B Bos vroeger exploitatiechef van de Solosche Tramweg Maatschappij, namens den heer M. C. Verloop dd/24 Juni 1896 om vergunning voor een stoomtramweg van Waroengdowo langs de suikerfabriek „Klaraoen ^ en Wonoredjo tot aan Passer Poerwosari, nabij de fabriek „Alkmaar" en van af den Passer Poerwosari, tot aan den passer nabij de dessa Sengon aan te leggen werd bij G. B. van 22 Sept. 1896 No. 18 verleend met verplichte aansluiting op de halte Waroengdowo van de Passoeroean Stoomtram Maatschappij. In 1897 - bij G.B. van 9 Juli No. 25 - verlengd, werd de vergunning den 15den Maart 1898 aanvaard. ») Ook deze vergunning liep over een tijdvak van 50 jaren.

.Aangezien de voorwaarden van dit contract zeer in het voordeel der Pasoeroean „Stoomtram Maatschappij zijn, zoowel voor het heden als in de toekomst, heeft het ondergeteekend Bestuur gemeend hiertoe te moeten besluiten. De hoofdinhoud van dit contract behelst het navolgende:

De Indische Industriebank wordt vergund gebruik te maken van de ateliers en .van'de lijn Pasoeroean-Warong-Dawa, om daarover haar materieel tot den aanleg "der lijn Warong-Dawa—Bekassie-Oost te vervoeren.

„Als vergoeding daarvoor geeft zij eene minimum garantie van 4 pCt. over het ..aandeelenkapitaal der Passoeroean Stoomtram Maatschapprj over de jaren 1897 tot .'.en roet 1899 en ƒ 5000.— per jaar over genoemd tijdvak.

De Indische Industriebank neemt tevens óp zich, de bestaande rails, wissels, „draaischijven en locomotieven voor hare kosten te vervangen door rails van ruun 16 Kgr met eene kopbreedte van 45 mM. en locomotieven van 10 tos en 45 Pkr., ilwelk type zij zich voorstelt te leggen en te gebruiken op de lijn Warong-Dawa-

"BefaSlf barder materieel is noodig voor het te verwachten vervoer niet alleen „voor de lijn, doch ook voor de Passoeroean Stoomtram Maatschappij m aansluiting

SeTS^ Maatschappij behoudt zich het recht voor, oro ton

alle"tiide de door de Indische Industriebank aangelegde lijnen in de Residentie ;;paLo«oean en aansluitende aan de ljjn Passoeroean-Warong-Dawa over te nemen, wen een prös van ƒ 23.000.- per kilometer met inachtneming der verdere bepa"Sento het contract, wat betreft de hoeveelheid materieel en onroerende goederen ÏÏ^ok dat na verloop van 10 jaren dé aangelegde lijnen overgenomen moeten

"WOrdS'betaling zal door de Passoeroean Stoomtram-Maatschappij kunnen geschieden contant of door aandeelen en obligatiën fes laste dezer Maatschapprj.

Het Bestuur heeft gemeend te eerder tot het sluiten van dit contract over te moeten gaan, orodat het voor onze Maatschappij van het grootste belang is, dat

'ri«n Warong-Dawa-Bekassie-Oost wordt aangelegd en wjj nog niet over middelen

"kunnen bescSken om de concessie voor den aanleg en exploitatie dezer hjn over

"te nemen en zelf tot den aanleg en exploitatie over te gaan

8) Voor de concessievoorwaarden der drie hjngedeelten zie bijlage XIX. Uit

de lezing der vergunningsvoorwaarden, blijkt dat de laatstverleende concessie spreekt

van een lijn „naar de S.S. halte Sengon".

Sluiten