Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den 19en Januari 1901 by' brief No. 863 nopens de goedkeuring der voorloopig buiten beschouwing gehouden ontwerpen nadere inlichtingen aan den Resident van Pasoeroean.

Ondertusschen was door den Directeur der B. O. W. met de H. V.'s der Babat—Djombang-en Semarang—Joana Stoomtram Maatschappijen eene regeling getroffen, welke in Hoofdstuk II § 3 van deel IIII der Indische Spoorwegpolitiek uitvoerig besproken is geworden. Van den H. V. werd thans eene soortgelijke verklaring gevraagd en verkregen, waarna goedkeuring der teekeningen plaats had (bijlage XXI).

Weldra was thans de geheele ln'n in exploitatie. Vermeld dient nog te worden dat gedurende het tijdvak van aanleg overeenstemming gekregen werd in zake de aansluiting op het S.S. station te Pasoeroean.

Den 16en November 1899 werd eene overeenkomst gesloten, regelende:

a. de aansluiting der sporen van de Ps. S. M. met die van de S.S. op het emplacement te Pasoeroean en het medegebruik door die Maatschappij van een gedeelte der sporen van de S.S.; i

o. het vervoer van de per spoorweg aangevoerde voor de langs den rechteroever der Gombongrivier gelegen pakhuizen bestemde goederen en van de goederen afkomstig van die pakhuizen, bestemd voor verder vervoer per spoorweg;

c. het rechtstreeksch verkeer tusschen den spoorweg en den tramweg en het gebruik van het rollend materieel van den spoorweg op den tramweg.

Deze bijeenkomst werd later aangevuld by' die van 27|31 October 1903 en gewijzigd by' die van 4 Juli 1908. 16)

15) Zie de Overeeenkomsten No's 59, 78 en 108 van den gedrukten bundel.

Sluiten