Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in onderdeelen, ongeveer op dezelfde wijze, als dit nu rechtstreeks onder den Chef der Exploitatie het geval is.

„Nu echter die lijnen afzonderlijke en op zichzelf staande spoorwegdiensten vormen, zal de tegenwoordige inrichting en verdeeling van den

,dienst moeten behouden blijven, doch zal om het behoorlijke verband

,tusschen die verschillende diensten te behouden en in alle onderdeelen

,te verzekeren een algemeen centraal beheer niet kunnen worden gemist. „De taak van dit algemeen beheer zal in hoofdzaak zijn:

,a. het toezicht op de uitoefening van den dienst naar de wettelijke „voorschriften, en naar de bevelen van de Regeering;

,0. het- geven van algemeen geldende voorschriften van allerlei aard „in het belang van eene gelijkvormige dienstoefening;

,c. de inspectiën op de verschillende lijnen, betreffende den toestand „van weg, werken en materieëel;

,d. het technisch toezicht op het ontwerpen en de uitvoering van noodige werken van herstelling en uitbreiding en de technische leiding „van het werktuigkundig gedeelte van den dienst;

e. rlp rpo-plino- Her nersoneele aangelegenheden:

f. Vipt nnmakwi en de bewakinir der snoorwee-begrootiner. het toezicht

„op het comptabel beheer, zoowel der uitgaven als van de ontvangsten, het mandateeren van voorschotten en vorderingen, het onderhoek van de ontvangen verantwoordingsstukken, de vereveningen „van vorderingen wegens transporten met andere departementen en „het toezicht op het behoorlijk gebruik der gelden; n Hp alownppTiP reo-eline- van de voorziening- door uitzending uit

„Europa, door aankoop of bh' uitbesteding- in de materieele behoeften „van de spoorwegen en toezicht op het beheer en de verantwoording „der magazijnen;

,h. het doen van voorstellen en het voeren der briefwisseling betreffende de algemeene belangen van de exploitatie der Staatsspoorwegen waaronder ook de tariefswijzigingen, de overeenkomsten met „andere spoorwegondernemingen, betreffende aansluiting, medegebruik, doorsnijding, enz.

i nr.st.Pllpn pn nithrencen van het iaarverslae der Staatsspoorwegen.

„Uit deze opsomming, die wellicht voor sommige onderdeelen niet „geheel volledig is, blijkt dat de kwestie, of de Chefs der Exploitatie al „of niet bestuurders zijn, weinig tot den omvang van den taak van den „Chef van den Dienst der Staatsspoorwegen afdoet.

„In de eerlang te verzenden nadere toelichting van de dienstreglementen, waarbij die kwestie in principe zal moeten worden uitgemaakt, „heb ik mijne meening, dat de Chefs der Exploitatie van de Staatsspoorwegen, bestuurders zijn nader ontwikkeld en volgehouden, doch tevens „aangetoond, dat de uitoefening van sommige verplichtingen bij het Algemeen Reglement (trouwens m.i. gedeeltelijk ten onrechte) aan bestuur-

Sluiten